(Vestviken 24)

Riksrevisjonen kom i juni med to rapporter som retter kraftig kritikk mot offentlige virksomheters arbeid for å hindre sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Riksvisjonen påpeker at vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører utkonkurrerer lovlig drevne virksomheter, og viser til at Stortinget har understreket at offentlig sektor har et særlig ansvar for å forhindre dette ved egne anskaffelser.

Dette blir ikke mindre aktuelt når vi ser DNs artikkel tirsdag 12. juli hvor Hochtief er prekvalifisert for å bygge vei for den norske stat, til tross for at de er dømt for prissamarbeid og etterforskes for korrupsjon. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er store mangler ved offentlige virksomheters arbeid mot sosial dumping og etterlevelse av gjeldende regelverk om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. EBA er derfor glad for at Nye Veier setter seriøsitet og sikkerhet høyt på agendaen.

Riksrevisjonen peker på at samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre enn i dag og at bygg- og anleggsnæringens forslag om forenklet tilsyn, må få økt aktualitet. Dette bekrefter en utvikling Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har sett over tid.

Norge er en honningkrukke for dem som spekulerer i å tjene gode penger på å bryte norske regler for lønns- og arbeidsvilkår, HMS og arbeidstid. Useriøse aktører stikker av med oppdrag i bygg- og anleggsmarkedet. Innenfor flere bransjer står mange virksomheter i fare for å måtte legge ned samtidig som rekrutteringen til næringen stuper. Statistikken viser at den norske stat går glipp av skatteinntekter og velferdspenger i milliardklassen.

Svart arbeid og skatteunndragelser er av finansdepartementet anslått å være 15 prosent av totalomsetningen i bygg og anlegg (410 milliarder kroner). Dette er penger som skulle og burde blitt brukt til å bygge opp – ikke ned – det norske samfunnet. Vi forventer nå at regjeringen setter fortgang i gjennomføringen av de mange gode tiltakene den allerede har lagt til rette for.

Felles dugnad

Konsernsjef Eirik Gjelsvik i BackeGruppen, en av Norges største arbeidsgivere innen bygg og anlegg, etterlyste på NHOs anskaffelseskonferanse en dugnad for å få bukt med utfordringene med useriøse aktører i næringen. Myndigheter, bestillere og leverandører må legge riktige krav og kriterier inn i anskaffelsene og det må gjennomføres målrettet og treffsikker kontroll for å sikre at kravene etterleves. Aktører som ikke er kvalifisert, eller som ikke etterlever kravene, må ut. Så enkelt og så vanskelig er det.

Vi har en ny frivillig sentral godkjenningsordning som skal sikre at foretakene har nødvendige kvalifikasjoner.

En svakhet med ordningen er at den så langt ikke omfatter arbeid som ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og dermed ikke er ansvarsbelagt. Det er i dette segmentet vi har de største utfordringene med useriøse aktører og hvor behovet for tiltak er aller størst. Regjeringen må ha fullt trykk på å få ordningen til å omfatte også denne type arbeid. Videre skal ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser etter planen tre i kraft til høsten. Bygg- og anleggsnæringen har fått gjennomslag for at regelverket fortsatt – og i større grad enn tidligere – skal ivareta viktige samfunnshensyn som lønns- og arbeidsvilkår, livsløpskostnader, universell utforming, innovasjon og tilrettelegge for rekruttering til næringen.

Lærlingeklausulen som nå blir innført, vil sikre rekruttering ved at det stilles krav om at lærlinger deltar i arbeidet ved utførelsen av kontrakten. Et annet viktig grep er at det settes begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører for å få kontroll over aktørene på byggeplassen.  

Trenger oppfølging og kontroll

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser vil bygge opp under tiltakene næringen allerede har blitt enige om.

Over hele landet pågår det nå politisk arbeid for å få vedtatt at bestemmelsene skal brukes i offentlige kontrakter, vi trenger like bestemmelser og enhetlig praktisering for at kravene følges i praksis og blir kontrollert.

Det er nå etablert fem såkalte sentre for A-krim (arbeidslivskriminalitet) rundt om i landet, hvor Arbeidstilsynet, skattemyndigheter, kemner, politi og Nav gjennomfører felles tilsyn og sanksjonering. Regjeringen har varslet at ytterligere to sentre er på trappene.

I Vestfold har vi jobbet på denne måten i noen år allerede, etter at EBA sammen med NHO Vestfold, slo alarm om hva som var i ferd med å skje. Daværende fylkesmann Erling Lae opprettet da et samarbeidsorgan mot Arbeidslivskriminalitet, der Byggenæringen ved EBA, arbeidet sammen med Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Fellesforbundet for å utveksle erfaringer og informasjon og å få kommunene i Vestfold til å stille krav til seriøsitet i sine bygg og anleggsanskaffelser.

Dette arbeidet ser vi i dag gode resultater fra og flere kommuner har innført seriøsitetsbestemmelser i sine anskaffelser. Dette er bestemmelser som setter krav til at bedrifter som skal bygge for det offentlige, har ordnede lønns og arbeidsforhold, og at bedriftene har lærlinger, noe som er svært viktig for rekrutteringen til bygg og anleggsbransjen. Et annet resultat er prosjektet Medbyggerne, der håndverkslaugene i Vestfold klart markerer avstand til svart arbeid og hyller kunder som velger å handle hvitt.

Haster å få satt det i system

En effektiv kontroll er muliggjort ved at HMS-kortet nå gir verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll. EBA håper regjeringen snarest videreutvikler HMS-kortet til også å omfatte sanntidskontroll av skatt- og avgiftsforhold ved at kortet er kobles mot opplysninge r som allerede er tilgjengelige i offentlige registre (A-ordningen og Registerinfo). Dette vil spare ressurser og gi en langt mer effektiv og treffsikker kontroll av skatter- og avgifter faktisk blir betalt og at regelverket om lønns- og arbeidsvilkår blir oppfylt.

Dagens manuelle kontroll av timelister, lønnsslipper m.m., er i liten grad egnet til å avdekke tilfeller hvor opplysningene ikke stemmer med de reelle forhold. Inntil sanntidskontroll er på plass er vår anbefaling at det tilrettelegges for at flere offentlige oppdragsgivere kan gjøre som Boligbygg Oslo KF, å sende navn på utvalgte personer på byggeplass til Skatt øst, som kontrollerer innrapportert lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og registrering i arbeidsgiverregisteret. Dette har vist seg langt mer effektivt for å avdekke brudd enn tradisjonell kontroll.

Bygg- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsnæring, og er en sterk bidragsyter til det norske velferdssamfunnet. EBA ser en vilje fra myndighetene, toneangivende byggherrer og leverandører, og partene i arbeidslivet til samlet innsats for å få bukt med problemet med useriøse aktører.

Det er lagt til rette for effektiv kontroll, samarbeid og sanksjoner, men tiltakene er spredte og det haster å få satt dette i system. Dette er helt avgjørende for å sikre fremtiden til en av Norges største og viktigste næringer – og for at tapte skatteinntekter kan finne veien dit de skal – til skoler, barnehager, idrettsanlegg og helsetjenester.