I skrivende stund diskuteres planer for et vindkraftverk i Holmestrand kommune. Det utpekte området befinner seg rett sør for Skibergfjell naturreservat og vil påvirke et stort areal som berører både gamle Buskerud, Telemark og Vestfold.

Skibergfjell naturreservat er med en størrelse på 7.190 dekar gamle Vestfolds nest største naturvernområde – bare Færder nasjonalpark er større. Planene for et vindkraftverk dukker opp i en tid hvor Holmestrand kommune er i ferd med å implementere FNs bærekraftsmål inn i kommuneplanen.

Norsk natur bygges ned i et tempo som aldri før. SABIMA informerer om at for hele 9 av 10 arter som er på rødlisten fremstår arealendringer som hovedtrusselen (kilde: https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/arealendringer/).

Nedbygging av leveområder utgjør en av de største trussel­faktorene for vårt biologiske mangfold (ref. Meld. St. 33 (2012-2013) «Klimatilpasning i Norge»).

Nedbygging av naturarealer og arealendringer gjelder sammen med klimaendringene som den største trusselen mot natur og artsmangfold i Norge. Et artsmangfold som ikke bare er ‘vårt’, men som vi deler med andre land. Vi ønsker jo ikke at vinteroppholdsstedene og trekklokaliteter i andre land bygges ned heller.

Birdlife Norge avd. Buskerud og Birdlife Norge avd. Vestfold mener at videre nedbygging av verdifulle og sårbare naturarealer i en kommune som allerede er preget av et sterkt utbyggingspress, undergraver FNs bærekraftsmål på flere områder.

Det aktuelle området er preget av gammel skog, bekkedrag og vann. Skogen består av et samspill mellom mange tusen arter. Omtrent 60 prosent av alle arter som er registrert i Norge er tilknyttet til skog.

Jo eldre skogen får bli jo mer karbon lagrer den, men når skogen hogges medfører det store utslipp og mindre lagring av karbon og mange arter mister sitt livsmiljø.

I det aktuelle området som i grove trekke avgrenses av Bergsvannet i øst og Hajeren i vest er det registrert minst 94 ulike fuglearter hvorav 15 arter er registrert på den norske rødlisten for arter som står i fare for å dø ut. Blant artene finner vi rovfuglarter som fiskeørn, kongeørn, musvåk og spurvehauk (Kilde: Artsdatabanken.no).

Fiskeørn er en rødlistet fugleart som har statusen «nær truet» på den norske listen for utrydningstruede arter. Arten er totalfredet i Norge siden 1962 og overvintrer hvert år i tropisk Vest-Afrika.

Norge følger en internasjonal forpliktelse til å ta vare på denne arten blant annet gjennom Bonnkonvensjonen.

Internasjonal forskning viser at rovfugler har en større risiko for å dø gjennom kollisjoner med vindturbiner enn andre fuglegrupper (Kilde: Perrow, M.R. (ed) (2017) Wildlife and Wind Farms, Conflicts and Solutions. Volume 1 Onshore: Potential Effects. Pelagic publishing, Exeter, UK).

Andre fuglearter som er registrert i området er blant annet nøttekråke, haukugle, gjøk, storfugl, orrfugl, granmeis og tretåspett.

De fysiske inngrepene i terrenget som et slikt prosjekt medfører er ille. Den visuelle virkningen vil avta med avstanden og påvirkes av terrengformen. Turbinene i 250 m høyde vil være godt synlige i 20-30 km avstand. Siden man ønsker vindkraftanlegg i trygg avstand fra bebygde områder, kan fort rammen føre til en planmessig nedbygging av villmarkspreget natur. Slike områder har vanligvis betydelige kvaliteter knyttet til naturmangfold og opplevelsesverdi, nettopp i kraft av sine få tekniske inngrep og manglende forstyrrelseselementer.

Hötker H. (2017) beskriver at hovedtrusselen mot fuglelivet ved etablering av vindkraftanlegg er at fuglene unngår området på grunn av forstyrrelsene anlegget medfører. Hvor stor avstand de ulike arter holder til vindturbinene varierer (Kilde: Hötker H. (2017) i Wildlife and Wind Farms, Conflicts and Solutions. Volume 1 Onshore: Potential Effects. Pelagic publishing, Exeter, UK).

Men igjen virker det slik at det er rovfuglene som er mest skadelidende. Garvin et al. (2011) fant ved en undersøkelse at nesten 50% av rovfuglene forsvinner ved oppsett av vindturbiner (Garvin, J.C. et al. (2011) Response of raptors to a windfarm i Journal of Applied Ecology 48: 199-209).

Noe som ikke er beskrevet i dette leserinnlegget er konsekvensene utbyggingen vil ha for andre artsgrupper som lever i området. For eksempel finner vi den rødlistede lavarten gubbeskjegg og mange truede plantearter i området. Hvordan skal prosjektansvarlig sikre at dyre- og planteartene i området ikke mister leveområdene sine?

Hvordan vil prosjektansvarlig sikre at den økende trafikken i området med lastebiltransporter, massehåndtering og gravearbeider med anleggsmaskiner i forbindelse med tomteopparbeidelser, legging av strømledninger, etablering av utfartsparkeringsplasser, spredning av plast fra turbinvinger, oljelekkasjer til vassdrag og ikke minst støyet fra rotorbladene ikke vil forringe naturkvalitetene i dette verdifulle naturområdet?

Birdlife Norge avd. Buskerud og Birdlife Norge avd. Vestfold oppfordrer prosjektansvarlig på det sterkeste til å forkaste planene for et vindkraftanlegg i Holmestrand kommune.