I begynnelsen av november ble kommunedirektørens forslag til budsjett for Holmestrand kommune 2023 til 2026 publisert. Arbeiderpartiet, og alle andre partier, er i gang med å gå gjennom dokumentet og utarbeide forslag til omprioriteringer. Dette er årets politiske høydepunkt der hvert parti får vist hva de ønsker å jobbe for og hva de tenker er viktigst for å sikre Holmestrand som et godt sted å bo, drive og leve.

Kommunedirektørens forslag inneholder mye godt, men også en del poster vi i Arbeiderpartiet er svært uenig i.

Det foreslås en økning av eiendomsskatten og gebyrer på særlig vann og avløp. Budsjettforslaget fra administrasjonen inneholder også endringer for sykehjemmet i Hof, Veset, fra 2025, samt avvikling og endring for Springvannsløkka, kutt for skolene og nedleggelse av ungdomsklubbene våre. Dette kan vi ikke støtte og vil jobbe for å endre i vårt forslag til budsjett for kommunen.

Hele det norske samfunnet går gjennom tøffe økonomiske tider, særlig privatøkonomien, frivilligheten og næringslivet merker konsekvensene av to år med Covid, strømkrise og krigen i Ukraina på kroppen. Økte priser på strøm, mat og klær gjør at flere og flere trenger økonomisk hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Køene for matutlevering blir lengre. Mange bedrifter og organisasjoner har klart å holde seg fast gjennom nedgangstiden Covid har vært, for så å bli truffet av økte kostnader til materiell, usikker transport og økte strømpriser.

Vi frykter at mange aktører innen næringslivet nå må gi opp og sette kroken på døra.

Med et slikt bakteppe mener vi i Arbeiderpartiet at belastningen for husholdningene og lokalt næringsliv er stor nok. Vi vil ikke legge ekstra steiner på byrden ved å øke eiendomsskatten for den enkelte, eller godta en økning på nær 39% på gebyrer for vann og avløp. Vi vil jobbe for å holde eiendomsskatten fast og flate ut gebyrsatsene.

Skolene våre har i flere år vært utsatt for store kutt. Nå rapporterer tillitsvalgte at driften er helt nede på beinet og det er ingen mulighet for at ytterligere kutt ikke vil gå utover elevenes tilbud og trivsel. Barna våre skal ha trygge, gode skoler. Det har de i dag, men å kutte mer i skolen mener vi nå er på grensen til uforsvarlig.

I fjor foreslo administrasjonen å ta ut ressurser fra skolen for å styrke ledelsen på rådhuset. Det ble vedtatt mot våre stemmer. I år tar vi ut foreslåtte kutt i skolen og jobber for å styrke skolesektoren vår.

Å legge ned tilbudet til ungdommene våre, ungdomsklubbene, er også helt uaktuelt for oss i Arbeiderpartiet. I dag har klubbene åpent en dag i uka i Hof, og to dager i Holmestrand og Sande.

Dette er foreslått fjernet gjennom en innsparing på 430.000 kr året.

Dette fremstår som et smålig kutt for oss, og helt feil retning å ta kommunen i. Et åpent, uorganisert tilbud, et trygt sted å være etter skoletid er helt avgjørende for ungdommene våre. Ungdomsklubbene er møteplasser, særlig for ungdom som ikke deltar i annen organisert fritidsaktivitet som fotball eller håndball. I stedet for å stenge ungdomsklubbene vil vi i Arbeiderpartiet øke tilbudet og oppmuntre til flere tilbud innunder klubbene som i større grad er ungdomsstyrt, for og av ungdommene selv.

Helsesektoren vår har siden sammenslåingen gått gjennom en del omstrukturering, og har fremdeles flere prosesser foran seg. Målet er å skape en helsetjeneste som sikrer innbyggerne den beste mulige omsorgen, både med tanke på kvalitet og trivsel, uansett hvilke tjenester man benytter seg av. Det er viktig å ha et godt tilbud av omsorgsboliger i alle de tre sentrene våre. Det har stor verdi å kunne bli i sitt vante nærmiljø selv om hjelpebehovet gjør at man ikke kan bo i eget hjem lenger.

Likevel mener vi i Arbeiderpartiet at omlegging av Veset fra sykehjem til rene omsorgsboliger fra 2025 ikke er riktig og vi vil ta det ut av budsjettforslaget vårt og dermed stoppe det.

Det samme gjelder den foreslåtte nedleggingen av Springvannsløkka, som vi mener er forhastet og er foreslått uten medvirkning fra pårørende og brukere selv. Slike forslag skaper usikkerhet og frykt blant en allerede sårbar gruppe og vi i Arbeiderpartiet kan ikke støtte forslaget.

Budsjettarbeidet er så vidt kommet i gang og forslagene våre skal gjennom flere runder før endelig alternativ legges frem til behandling. Det skal forhandles mellom samarbeidspartnere og andre før vi er i mål. I de innledende rundene med våre samarbeidspartier, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, opplever vi en stor enighet rundt punktene beskrevet over.

Vi føler oss trygg på å komme i land med et godt budsjettforslag som tydelig viser hva som er viktig for oss.