Jeg leser ut fra sakskart i Holmestrand kommune, at de i kommende Formannskap den 3. februar 2022, skal behandle Sand Camping og avklare veien videre. Av hvilken grunn saken er unntatt offentlighet kjenner jeg ikke til, men jeg undres over dette. Jeg håper ikke en eventuell overtakelse i ettertid vil vise at kommunen igjen har dratt på seg store utgifter.

Jeg har tidligere hatt et innlegg i avisen vedrørende Sand Camping og etter min mening kan det da ikke være riktig at Holmestrand kommune skal drifte en campingplass.

Her vil jeg mene at Holmestrand Kommune bør tenke seg nøye om før de eventuelt overtar avtalen som Tønsberg drifter i dag. Som innbyggere i Holmestrand har kommunestyret nå pålagt oss å betale eiendomsskatt, grunnet kommunens oppståtte trange økonomi. Derfor mener jeg at slik avtale som gjelder for Sand, vil kunne bli en kostbar affære for Holmestrand Kommune og at avtalen derfor bør sees på med lupe.

Det finnes en Regional Plan for Kystsonen i Vestfold, vedtatt av Fylkestinget 06.11.2014, hvor det blant annet står følgende om Midlertidige konstruksjoner 3.4. Midlertidige konstruksjoner eller anlegg som hindrer ferdsel etter friluftsloven tillates ikke.

Campingvogner bør ikke tillates i denne sonen med mindre dette er hjemlet i plan. Hva med en del permanente oppførte campingvogner og terrasser på Sand Camping i byggeforbudssonen, LNF område. (Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5).

Er dette søkt om?

Jeg tror permanent plassering av vogner i slike områder er søknadspliktige jf. Plan og Bygningsloven, etter samme regler som gjeldende for hytter.

Skulle Holmestrand Kommune overta avtalen vedrørende plassen, er jeg redd byggesaksavdelingen vil kunne få dette i fanget. Det er sanitæranlegg på campingplassen, men det er ukjent for meg om avløpsvann i dag ledes til tett kum, renses, eller går rett ut i sjøen. Dersom avløpsvann ikke renses eller går i tett kum, er det, vil det være, kunne bli, en kommunal oppgave og tømme/rense avløpsvannet.

Til våre politikere vil jeg si: Tenk dere nøye om før en eventuell signering.