I fjor poppet vi champagnebrusen, og feiret at politikerne innså betydningen av barnehagen i vårt nærmiljø. Endelig skulle byens eldste barnehage, etter over 50 år i midlertidige bygg, få et permanent hus; en barnehage verdig det arbeidet de ansatte legger ned for barna våre hver dag.

Ett år senere kom kalddusjen. Kommunen har i år omformulert seg, og foreslår en «sammenslåing» med Gullhaug barnehage. Vi i FAU/SU ved Knutseskogen, på vegne av alle foresatte og barn i barnehagen, kan ikke godta dette forslaget heller.

Da forslaget for det meste er det samme som i fjor, bare i ny innpakning, vil også mange av våre argumenter være de samme for hvorfor barnehagen må bestå på samme sted som i dag. Vi vil fremdeles understreke at å flytte barnehagen bort fra Bassengparken vil være en beslutning med langsiktige og irreversible konsekvenser.

Kommunen, både politikere og administrasjon, har over flere år markedsført området rundt Knutseskogen barnehage som særs attraktivt overfor tilflyttere. Blant salgsargumentene har vært nærhet til skole, barnehage og fjellheisen. Da fjellheisen ble etablert, var det ikke ønskelig å tilrettelegge for bilparkering, man oppfordret innbyggerne til å gå eller sykle.

Det var framtidsrettet og god politikk både i et folkehelseperspektiv og ikke minst et klima- og miljøperspektiv. Ved en eventuell nedleggelse vil foreldre i økende grad tvinges tilbake i bilene, hele eller deler av året.

Avstanden fra Knutseskogen barnehage til Gullhaug barnehage er rundt 4 km. Ifølge Google Maps, en gåtur på ca. 55 minutter. Med voksne føtter. Fire timer totalt tur-retur barnehagen til fots hver dag vil ikke være realistisk i en småbarnstilværelse, og fordi Gullhaug uansett er «på vei til» motorveien, vil nok mange velge bilen videre til arbeid i andre kommuner. I tillegg la VKT om sine ruter i 2019/2020, så det er ingen reell mulighet for å reise kollektivt fra boligområdene rundt Bassengparken og til Gullhaug.

Vi vil minne om at det både i Ekebergområdet, rundt Grefsrud og på Solbergjordet foregår storstilt utbygging.

Det er rimelig å anta at småbarnsfamilier som allerede bor i kommunen, men også familier og unge i etableringsfasen fra andre steder, søker seg til disse områdene. Det foregår også et visst generasjonsskifte ved at godt voksne selger sine eneboliger til barnefamilier, før de flytter i leiligheter. Det er grunn til å tro at en slik turn-over i bosettingen vil fortsette i framtiden.

I tidligere behandling av denne saken, har kommunen lagt en liten nedgang i fødselstall de neste fem årene til grunn for endringer innen barnehagestrukturen. Når vi nå står i 2021 ser vi at denne trenden har snudd, og det har vært en økning på 4,9% i Norge.

Vi mener at også tilflyttingen til kommunen må vektlegges.

En uformell undersøkelse blant foreldre i barnehagen viser at ca. 72% er innflyttere til Holmestrand, og to tredjedeler av disse har flyttet hit de siste 5 årene. Videre ble det skrevet en sak i Jarlsberg Avis den 22.11 om at Holmestrand har den 5. største tilflyttingen i landet. For å sitere ordføreren, fra samme artikkel: “– Vi er heldige fordi barnefamilier har oppdaget og sett verdien av kommunens oppveksttilbud.» Vi ser ikke hvordan det å flytte den kommunale barnehagen ut fra et av de større boligområdene styrker kommunens oppveksttilbud.

Siden Gullhaug tilhører Botne skolekrets, vil vi også påpeke at det ikke vises særlig hensyn til barnas beste ved å flytte barn fra Knutseskogen ut av Ekeberg skolekrets i de årene de etablerer sine første sosiale relasjoner.

Det samme gjelder for foreldre og foresatte som sammen skal dele barnas oppvekst. Hva gikk partiene til valg på?

Til sist vil vi minne partiene om hva de gikk til valg på i 2019. De færreste har konkrete løfter knyttet til opprettholdelse av antall barnehager. Likevel trekker de fleste partier frem at de ønsker et mangfold i tilbudet av barnehager, og at de private og ideelle barnehagene skal være et supplement til de kommunale.

Nå er de kommunale barnehagene allerede er i mindretall.

Ved en eventuell sammenslåing av barnehagene blir antallet ytterligere redusert. Dermed fremstår de kommunale barnehagene som et supplement til de private og ideelle. Det er grunn til å tro at det vil gå utover det mangfoldet partiene etterstreber å opprettholde.

Miljøaspektet er en stor og viktig del av mange partiers program i disse tider. Om man på en side sier man skal legge til rette for mindre bilbruk, og på den andre tvinger foreldrene til rundt 70 barn tilbake til bilen, bedrives det en grønnvasking av politikken vi håper dere ikke kan stå inne for.

Vi håper, og tror, at kommunen etter dette års behandlingen legger denne ballen død, og vedtar at vi skal ha en barnehage i nærmiljøet rundt Bassengparken.

En barnehage vi kan være stolt av i minst 50 år til. Vi vil også i år gjerne invitere politikere, og administrasjon, til en befaring i barnehagen og områdene rundt, for å vise viktigheten av at barnehagen består der den i dag er.