Holmestrand: Det var 1. juni i år at flertallet av politikerne i hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok å varsle et midlertidig bygge- og deleforbud i planområde Sydbruddet på Langøya. Det har ført til en debatt om NOAHs fremtid på Langøya.

Kommunen ønsker å stoppe NOAHs planer om å lagre uorganisk avfall over havnivå.

Ekstra utvalgsmøte med befaring

Nå er det innkalt til ekstramøte i RKM onsdag 10. august. Politikerne skal møte på Hakan for transport til Langøya.

Det er tidligere fastsatt møte i RKM tirsdag 16. august for behandling av vedtatt varsel om bygge og delingsforbud.

Hensikten med befaringen er å få belyst saken grundig før beslutning den 16.

Derfor blir det et ekstramøte i utvalget for gjennomgang av saken. Det vil bli befaring og orientering fra Noah og administrasjonen.

Fakta byggeforbud Langøya

* NOAH Solutions AS planlegger å bygge et mekanisk avvanningsanlegg eller kammerfilterpresse på Langøya for å redusere vanninnholdet i det behandlede avfallet som skal plasseres i deponi.

* Samtidig har NOAH fått myndighetenes godkjennelse av planer om å lagre behandlet farlig avfall over havnivå inne i Sydbruddet, på tvers av lokale krav og ønsker.

* Parallelt med dette er det en frustrasjon blant mange i Holmestrand over at tungtrafikken gjennom byen til og fra Langøya fortsetter med små endringer.

* NOAH har varslet at deres andel av tungtrafikken gjennom sentrum i løpet av kort tid vil bli kraftig redusert som følge av at elektriske og førerløse droner kan overta mye av biltransporten.

* Flertallet av politikerne i hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (rkm) vedtok 1. juni i år å varsle et midlertidig bygge- og deleforbud i planområde Sydbruddet på Langøya.

* Flertallet besto av representantene fra partiene KrF, MDG, Frp og H.

* 16. august skal rkm ta endelig stilling til bygge- og deleforbudet i et ekstraordinært møte.

* Et forbud innebærer at NOAH ikke kan starte byggingen av sitt avvanningsanlegg.

* Varsel-vedtaket har ført til sterke reaksjoner, både fra LO, NHO, bransjeorganisasjonen Norsk Industri, NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten og ordfører Elin Gran Weggesrud.

* 28. juni hadde NOAH et møte med representantene i rkm som stemte for varselet om bygge- og deleforbud.