(Tønsbergs Blad)

Men det er godt håp om at fiskebestanden tar seg raskt opp igjen, skriver Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i en rapport.

Flere tonn med plast sto i full fyr i en svær plasthaug i gjenvinningsbedriften til Revac AS  21. juli 2014. Det førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende episode av fiskedød.

LES OGSÅ: Flere tonn med plast sto i full fyr

Etter ulykken fikk NIVA i oppdrag å utrede konsekvensene brannen hadde på akvatisk miljø. Nå er rapporten klar.

Vi viser her at det i Bjunebekken, nedstrøms utslippet til vassdraget, har vært svært høye og toksiske konsentrasjoner av tungmetaller, særlig kobber og kadmium. Dette har etter all sannsynlighet ført til akutt fiskedød, heter det i rapporten.

Etter brannen ble det funnet store mengder død fisk i vassdragene, og man antok at elva var sterkt forurenset. Rapporten slår fast at det har gått bedre enn mange fryktet:

Lenger ned i vassdraget har de forurensede vannmassene blitt fortynnet av Storelva og Merkedamselva, og nivåene av tungmetaller har trolig hatt en lav ellet ingen akutt giftighet.

Det var selve slukkingen av brannen som førte til at fisken døde.

Tilførslene av brannskum med slukkevannet har imidlertid trolig ført til oksygensvinn i vassdraget, fra like etter utslippspunktet og ned til utløpet av Aulielva. Mest sannsynlig har de lave oksygennivåene forårsaket fiskedød der hvor metallkonsentrasjonene alene ikke var akutt giftige.

LES OGSÅ: Vi er lei, for å si det mildt

Vannprøver påviste forurensinger av PAH (benzo(a)pyren) i øvre deler av Storelva, men nivåene av tungmetaller i vann var nær normalisert i vassdraget 7. august.

Analyser av sedimenter viste generelt lave konsentrasjoner av tungmetaller og ulike organiske miljøgifter. Metallkonsentrasjonene var i tilstandsklasse I «Ubetydelig forurenset», med unntak for kadmium som i Bjunebekken var i klasse II «Moderat forurenset». Konsentrasjonene av ulike organiske miljøgifter var i forurensingsklasse I og II (Bakgrunn – God). Nivåene av metaller i fisk fra vassdraget og blåskjell fra fjorden var innenfor et naturlig bakgrunnsnivå. Nivåene av PAH i blåskjell var òg lave.

De biologiske undersøkelsene viste at fiskesamfunnet var betydelig redusert i de berørte delene av vassdraget, men det skjer nå trolig en naturlig reetablering av fisk fra de upåvirkede sideelvene. Utslippet har hatt en tydelig, negativ, effekt på bunndyrsamfunnet nedstrøms utslippet. I august ble dette dominert av robuste grupper som fjærmygg og fåbørstemark.

Undersøkelser av begroingsalger kunne ikke vise noen effekt av utslippet. Begroingssamfunnene bærer ellers preg av eutrofiering og en høy organisk belastning, særlig i Aulielvas nedre områder, noe som ikke kan relateres til utslippene etter brannen ved Revac AS.

LES OGSÅ: Vannet i Aulivassdraget er bedre