Kommunalsjefen måtte oppklare «misforståelser» i 20 minutter: – Dette er egentlig en positiv sak

MÅTTE FORKLARE: Kommunalsjef Svend Bergan Grane.

MÅTTE FORKLARE: Kommunalsjef Svend Bergan Grane. Foto:

Før politikerne kunne behandle avtaleutkastet for sentrumsplan, hadde kommunalsjef Svend Bergan Grane en lang liste spørsmål å klarne opp i.

DEL

HOLMESTRAND: Det hadde nemlig kokt både i sosiale medier og på telefon til politikere og byggesaksavdeling etter at det ble kjent at rådmann Hans Erik Utne vil be Holmestrand Utvikling stå for en områdeplan for store deler av sentrum.

Grane gikk gjennom spørsmålene punkt for punkt, i en redegjørelse som varte i over 20 minutter:

– En setning under punkt for «vurderinger» har vakt en viss oppstandelse: Det går på at ting er foregått «i samråd med ordfører» – nemlig at forslaget legges fram for kommunestyret. Det er en litt upresis setning som kan være egnet til å misforstå. Det er selvfølgelig ikke slik at ordfører har vært tatt med på råd eller vært involvert når rådmannen har forhandlet fram denne avtalen. Setningen er egentlig overflødig, fastslo Grane.

– På tide med en plan

Han gikk videre til spørsmålet om hva en områdeplan egentlig er for noe.

– Dette kunne vært tydeliggjort i saksframlegget. Gjeldende planverk er kommunedelplan for bysentrum fra 2001 og planen «Fem kvartaler» fra 2007. Planverket begynner å dra på årene, og fra tid til annen har det også kommet politisk uttrykk om at det er på tide å gjøre noe med det, sa Grane.

– Jeg mener kommunedelplan for bysentrum er robust og fortsatt gjør jobben sin. Fem kvartal har vi derimot opplevd at kommunestyrene har fraveket gjennom private detaljreguleringer. I tillegg har vi fått en reguleringsplan for omlegging av ny fylkesvei, og vi konstaterer ved hver detaljregulering at parkeringskapasiteten i byen blir redusert. Med dette bakteppet er tiden absolutt moden for å få oppdatert planverket, fastslo kommunalsjefen.

For Holmestrand Utviklings del, er det ett kvartal igjen i «Fem kvartaler»-planen. Det er Kvartal Langgaten. Samtidig, framholdt Grane, må Holmestrand kommune ta stilling til den totale parkeringsdekningen i sentrum, i tillegg til at de har fått en bestilling på videre utvikling av Krana og Hakan.

– Stikkordet er at områdeplan er en type reguleringsplan som er til for å gjøre områdevise avklaringer. Det kan typisk være at kommunen ser behov for å se et område i større sammenheng enn det en utbygger rår over. Eller at en utbygger ser at han ikke får realisert det uten å heve blikket, samtidig som grunneiere og andre berørte parter ikke vil være med på en privat plan. Det er dette som er tilfellet i denne saken, sa Grane.

– Vi har ingen politisk forankring på en slik områdeplan, og det koster penger. Så hvis en kan slå to behov sammen, er det en fordel, la han til.

Gjenytelse?

Spørsmål om gjenytelse – hva får Holmestrand Utvikling ut av å betale for områdeplanen – har også vært framme. Grane forklarte at alternativet til å få utviklet Kvartal Langgaten ville være å detaljregulere kvartalet, slik at eiendomsselskapet må de betale behandlingsgebyr.

– Det har kommunen ikke anledning til å kreve for en områdeplanen. Det er det som er gjenytelsen, fastslo han.

– Det har også vært reist spørsmål om konsekvenser for andre utbyggingsprosjekter og andre grunneiere i planområdet, fortsatte Grane.

– Det er ikke tatt noen initiativ ovenfor andre grunneiere/utviklere, og det er ut ifra en vurdering om at behovet for områdevise avklaringer der ikke er til stede. Under «faktaopplysninger» i saksframlegget, heter det «Planarbeidet skal bygge på vedtatte planer, pågående detaljreguleringer, vedtatt mulighetsstudie Hakan samt parkeringsbehov i sentrum». Det betyr at vedtatte reguleringer innenfor planområdet selvsagt ikke settes i spill. Målet med områdeplanen er å stadfeste disse.

Så har du pågående planarbeid, som for eksempel Bache-kvartalet. Vi kunne nok vært tydeligere og sagt at det er et premiss at igangsatte planarbeid skal få gå sin gang. Men når disse planarbeidene blir vedtatt, vil de være en del av helheten, forklarte Grane.

Skal bli hørt

Han tok også selvkritikk på at kommunen kunne være tydeligere på at de vil ivareta full medvirkning, i henhold til alle Plan- og bygningslovens krav. For eksempel vil eiere i området kunne uttale seg når planarbeidet skal varsles, og uttalelsene vil bli framlagt i en politisk behandling.

Grane fastslo også at det ikke er grunn til å frykte at avtalen gir Holmestrand Utvikling noen innflytelse utover det Plan- og bygningsloven gir anledning til.

– Det står i punkt fem, at hvis det ikke oppnås enighet, så skal rådmannen redegjøre for uenigheten. Men det gjør vi på samme måte overfor alle som protesterer eller har merknader til et planforslag. Ved eventuell uenighet om areal som Holmestrand Utvikling råder over, skal Holmestrand Utviklings forslag framgå av saksframlegg som alternativ til rådmannens forslag. Det vil være akkurat det samme ved en privat detaljregulering, sa Grane.

Innenfor loven

Han avsluttet:

– Dette er egentlig en positiv sak – nå kommer vi videre. Vi prøver å holde tritt med utviklingen som skjer, blant annet at veien legges om og at vi har fått bestilling for utvikling av havneområdet vårt.

Høyre-politiker Thorleif Jacobsen ville vite hvordan avtalen stilte seg opp mot lov om anskaffelsesprosess og offentlig utlysning. Grane svarte at måten dette er gjort på, har hjemmel i Plan- og bygningsloven.

– I loven står det ordrett at kommunen kan overlate til andre – myndigheter eller utbyggere – å utarbeide forslag til områdeplan. Så her er det en direkte forankring i PLan- og bygningsloven, og Sande kommune har anvendt dette tidligere, slik at de har erfaring med det. Lov om offentlig anskaffelse kommer ikke til anvendelse, fordi oppdragsgiveren er privat, forklarte Grane.

Artikkeltags