Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgsboliger her? Nei takk!

Til Hanekleiva 171, fra tidligere Hagenhoff, Stuabrua. – Jeg vet ikke hva som sjokkerte meg mest – om det var formålet med bygging av omsorgsboliger på en dertil lite egnet tomt på snaue 1,9 mål så å si midt i et veikryss eller om det var prisen på kr. 2.700.000,-, til sammen kr. 3.000.000,-, for en tomt på et uegnet sted for en institusjon, skriver Ruth Nordby Weydahl.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Jarlsberg 14. mai 2020 leste jeg at Holmestrand Boligstiftelse hadde kjøpt eiendommen Hanekleiva 171 i Hof - (for oss som er kjent gjelder det tidligere Hagenhoff i Stuabrua) for bygging av omsorgsboliger der kommunen har tildelingsansvaret.

Handelen skal ha skjedd i august 2019 – og planen skal hele tiden ha vært å rive bygningen som sto der. Nevnte avisartikkel hadde fokus på at rivingen var en «vinn-vinn»-situasjon for brannmannskaper som fikk et øvingsobjekt, og for eier som betalte kr. 50.000,- for oppdraget. Samlet kostnad for riving og rydding var stipulert til kr. 300.000,-.

Min aller første tanke var at «omsorgsboliger» betydde eldreboliger og tenkte videre at «du verden, hva som venter av boligtilbud for eldre, for et valg av tomt!!».

Senere er det fremkommet ulike benevnelser på tiltenkt målgruppe av beboere. Det endrer ikke mitt syn på at tomten er uegnet til formålet.

LES Vil gi dispensasjon for å få bygget boliger for rusmisbrukere i Hanekleiva: «Plassering på landet er hensiktsmessig ut fra et samfunnsmessig synspunkt»

Jeg vet ikke hva som sjokkerte meg mest – om det var formålet med bygging av omsorgsboliger på en dertil lite egnet tomt på snaue 1,9 mål så å si midt i et veikryss eller om det var prisen på kr. 2.700.000,-, til sammen kr. 3.000.000,-, for en tomt på et uegnet sted for en institusjon. Jeg lurte faktisk på om kjøper hadde handlet eiendommen usett. Jeg ble nysgjerrig på om det var flere enn meg som reagerte på det tenkte byggeprosjektet og har derfor fulgt med i Jarlsberg.

Folk jeg har snakket med er hoderystende til denne saken og flere enn meg håper at planene droppes og at man finner en virkelig egnet eiendom til tiltenkt formål.

I Jarlsberg 30. juli 2020 fremmer Marit Maurstad og Steinar Ersrud den samme reaksjonen jeg hadde både på beliggenheten sett fra mange synsvinkler, at tomten er liten og prisen høy. Maurstad og Ersrud ba kommunedirektøren om å gi sitt svar i avisen slik at flere «kan få innsikt i avgjørelsen». Jeg har fulgt med i avisen, men kan ikke se at de har fått noe svar.

I den samme utgaven av Jarlsberg ser jeg at Jan Fredrik Vogt, politiker fra Sande, også stiller spørsmål vedr. tomten og prisen. I denne artikkelen siteres det fra arkitektens søknad at bygget skal «sikre et godt tilbud for dem som trenger ekstra sosial bistand i samfunnet» og at «planlagte boenheter prosjekteres for personer med rusproblemer og med gode fysiske ferdigheter.» Vogt stiller spørsmål ved om dette kjøpet har vært oppe i politiske fora. Jeg kan ikke se at dette er besvart av kommunen.

I samme artikkel uttaler Ulf Sundling, leder i Holmestrand Boligstiftelse, «at han ikke vil ha noen mening om prisnivået på Hanekleiva 171» og uttaler videre: «Nei, vi har fått i oppdrag å kjøpe og å bygge seks leiligheter. Eiendommen er kjøpt og søknaden om oppføring er sendt. Det er min kommentar.» Det fremgår videre at Jarlsberg foreløpig ikke har fått utfyllende kommentarer fra kommunen.

LES Rønningen gård nå igjen?

«Noen» har altså gitt Holmestrand Boligbyggelag i «oppdrag å kjøpe og å bygge seks leiligheter» på den lite egnede tomten.

Man stiller seg selvsagt også undrende til at leder i Holmestrand Boligstiftelse, Ulf Sundling, «ikke vil ha noen mening om prisnivået», men kr. 3 mill for en tomt på snaue 1,9 mål helt inntil et trafikkert veikryss på landet taler vel for seg selv. Hvem betaler? Sundling viser til at eiendommen er kjøpt og søknad sendt. Eiendommen ble kjøpt høsten 2019, nedbrenning av huset sto omtalt i Jarlsberg den 14. mai d.å. og søknad ble sendt i juli d.å.

Er det ikke slik at det skal foreligge godkjent søknad for nytt bygg FØR man river gammel bygning?

I dette tilfelle kreves det jfr. Jarlsberg 5. september d.å. 6 dispensasjoner for iverksettelse. Det jobbes visstnok med ulike tilnærminger fra søkers side for å få innvilget omsøkte dispensasjoner. Mitt anliggende er imidlertid at valg av tomt til angitt formål ikke blir bedre om alle dispensasjonene innvilges. Oppføring av en institusjon her vil heller fremstå som et symbol på en dårlig beslutning. Jarlsbergs leder den 22. oktober 2020 stiller spørsmålet «Rønningen gård igjen?».

Spørsmålet relateres til Hanekleiva 171, i Stuabrua. Det fortelles her om Rønningen gård som ble kjøpt i 2008 av Holmestrand kommune for å gi et dagtilbud og botilbud for personer med rus- og psykiatri-problematikk. «Eventyret» var over i 2010 fremgår det. I mine ører høres dette ut som et godt valg av sted for personer av nevnte kategori – antatt med muligheter for ulike aktiviteter både ute og inne. Jeg kjenner imidlertid ikke til historien her om hva som sviktet …

Saken er nå utredet for politisk behandling i Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø den 25. november d.å.. Saken kan leses i sin helhet på Holmestrand kommunes sider. Jeg kan ikke lese av denne saken hvordan kjøpet av angjeldende eiendom kom i stand – det er jo det spørsmålet flere har stilt. Jeg lurer derfor på om dette er besvart fra kommunen i en annen sammenheng enn via Jarlsberg.

Kommunedirektøren innstiller i saken på å innvilge Holmestrand Boligstiftelse omsøkte dispensasjoner vedr. byggegrense mot landbruksarealer og forbud mot bygging i LNF-områder. Fordelene ved å gi dispensasjon er jfr. innstillingen «klart større enn ulempene da tiltaket har stor samfunnsmessig betydning.»

LES Mener det ikke er trygt å ha omsorgsboliger for rusmisbrukere her

Mitt spørsmål er: «Hva er den store samfunnsmessige betydningen av å bygge en institusjon med 6 omsorgsboliger for personer med spesielle behov for oppfølging så å si midt i et veikryss?: PÅ en liten, inneklemt tomt UTEN utvidelsesmuligheter MED et begrenset uteareal, MED trafikkstøy, og MED trafikale utfordringer for brukerne som myke trafikanter. Jeg ser av tegningen at det skal bygges 1,5 meter høye gjerder og 1,8 meter høy støy-skjerming rundt eiendommen.

Under avsnittet «Kommunedirektørens vurdering» fremkommer bl.a.: …«Tomten er på 1,8 da og er en stor tomt som er godt egnet til det omsøkte formålet»... … og at det omsøkte tiltaket har behov for en landlig beliggenhet.

Kommentar: Det er her kommunedirektøren og mange av oss «her ute» har ulikt syn på tomtestørrelsen og egnethet i forhold til formålet. Når det gjelder vurderingen av viktigheten av «landlig beliggenhet» er det vanskelig å ta dette seriøst. Hvor blir det «landlige» av for denne eiendommen som omkranses av høye gjerder/støyskjermer og trafikkerte veier? Jeg oppfatter at ordet «landlig» i denne forbindelse heller skal leses som «ikke tettbygd» strøk. I den kategorien kan det jo være flere eiendommer som ligger litt for seg selv og som også gir mulighet for utfoldelse ute for målgruppen som søker definerer til å gjelde «rusbehandling og psykisk helse».

Har det virkelig ikke vært mulig å finne et bedre egnet sted i de 3 tidligere kommunene Sande, Holmestrand og Hof – nå Holmestrand kommune? Ville VI ønske å bo slik? Hva med usolgte kommunale eiendommer – har man vurdert noen av disse til formålet?

Et annet moment vedr. beliggenheten i Stuabrua er mulighetene for lettvinn tilførsel av rusmidler utenfra..

LES Reagerer på plassering og tomtepris: – Akkurat nå er det mange spørsmål og få svar

Selv om avgjørelsen om kjøp av eiendommen til tiltenkt formål har vært feil, går det an å droppe de videre planene nå, selge tomta til egnet formål og finne en frittliggende eiendom som gir muligheter for rehabilitering for brukerne. Salg av tomta vil høyst sannsynlig innebære at kjøpesummen ikke dekkes. Likevel må det være en bedre løsning med et tap der enn å bruke ytterligere store summer på oppføring av et bygg som ligger på uegnet sted.

Jeg vil oppfordre politikerne til å ta en befaring på stedet før vedtak fattes.

Kommentarer til denne saken