– Hverdagen blank fra august

? Redd hus 3: Jeanett Skisaker (f.v.), Gro Marit Vaag, Jostein Furu og Hans Inge Rønningen er fire av dem som har tilbud ved Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ved Grefsrud i Holmestrand. De klynger seg til håpet om at Hus 3 består.

? Redd hus 3: Jeanett Skisaker (f.v.), Gro Marit Vaag, Jostein Furu og Hans Inge Rønningen er fire av dem som har tilbud ved Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ved Grefsrud i Holmestrand. De klynger seg til håpet om at Hus 3 består. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Dagenheten ved Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (NVDPS) i Holmestrand skal legges ned. Pasientene frykter fremtiden.

DEL

– Jeg er helt sikker på én ting: Jeg hadde ikke levd i dag uten hjelpen jeg har fått her ved Grefsrud, sier pasient Gro Marit Vaag.

Fått høre august

Vaags medpasient Hans Inge Rønningen er tidligere profilert Plumbo-trommeslager. I flere medieintervjuer har han gitt psykiske lidelser et ansikt.

– Vi har fått høre at alle skal være skrevet ut av Hus 3 i løpet av august. Vi aner ikke hva som blir hverdagen vår. Det er helt blankt, sier han fortvilet til Jarlsberg.

Skal spisses og skaleres

Vaag og Rønningen er to av 25 pasienter som har tilbud ved dagenheten til Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ved Grefsrud i Holmestrand.

Dagenheten holder til i det som kalles "Hus 3". Hus 3 behandler pasienter med personlighetsforstyrrelser, bipolar lidelse, tvangslidelser, angst eller depresjon.

Døgntilbud og all annen aktivitet innenfor Nordre Vestfold DPS skal samles ved Linde i Tønsberg. Dét har vært strategien siden 2009.

– Hva med dagtilbudet?

– Det skal fortsatt være et dagtilbud i NVDPS, men tilbudet skal skaleres ned (reduseres, journ.anm.). Det skal spisses inn, og både behandlingslengde og antall pasienter knyttet til tilbudet forventes å gå ned, sier klinikksjef ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Finn Hall.

Grethe Reizer, avdelingssjef for NVDPS, sier det vil være et dagtilbud ved Grefsrud fram til døgnenheten flytter til Linde medio 2015.

Også hun liker ordene "skalere" og "spisse".

– Vil det si at dagtilbudet ved Hus 3 vil være slik det er nå fram til medio 2015?

– Nei, det mente jeg ikke. Fra 2014 vil dagbehandlingstilbudet være organisert under allmennpsykiatrisk døgnenhet ved Grefsrud. Tilbudet vil bli skalert ned i forhold til dagens tilbud og spisset inn mot det som er spesialisthelsetjenestens behandlingsoppgaver. Hvor mange årsverk som blir knyttet til teamet er ikke endelig avklart, men en intern arbeidsgruppe jobber nå med å beskrive målgruppe, arbeidsmetoder og bemanning, sier Reizer.

Antall plasser er ukjent

– Hva skjer med pasientene ved Hus 3 framover?

– Hus 3 skriver ut og tar inn pasienter kontinuerlig. Nye pasienter som vi mener har behov for et dagbehandlingstilbud, vil få det også i fremtiden. Hvem som får plass ved NVDPS avgjøres på bakgrunn av faglige vurderinger i hvert tilfelle. Det er ikke mulig å si noe generelt om dette, sier Reizer.

– Tør ikke tenke på det

Hans Inge Rønningen har vært tilknyttet Grefsrud-enheten siden 2006.

– Hus 3 er et livreddende tiltak for oss pasienter, sier han.

– Hva tror du kan bli konsekvensene for mange hvis de mister tilbudet sitt?

Rønningen velger ordene sine med omhu før han svarer:

– Det tør jeg ikke tenke på engang. I ytterste konsekvens frykter jeg at folk tar livet av seg.

Sande og Svelvik skal vekk

Hvert år tar 530 nordmenn sitt eget liv i Norge. Dette er gjennomsnittstallet som Folkehelseinstituttet opererer med.

Omleggingen ved Hus 3 har sammenheng med at spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rusbehandling for kommunene Sande og Svelvik fra første januar neste år overføres fra Vestfold til Vestre Viken HF. Klinikk for psykisk helse og rusbehandling får et budsjetthogg mot seg på cirka 45 millioner kroner fra 2014.

Mer skalering

Det skal fortsette å være et dagbehandlingstilbud ved Linde, men også det skal “skaleres ned”.

“Hvordan” er et spørsmål avdelingssjef Reizer sier det er for tidlig å besvare.

– Hvor mange plasser blir det ved dagenheten ved Linde?

– Det er det også for tidlig å si. Det er ikke sikkert vi kommer til å operere med et bestemt antall plasser. Noen pasienter vil kanskje få et tilbud hver dag, andre en eller flere ganger i uken, sier avdelingssjefen.

Må ta 20 årsverk

Driftskostnadene ved Hus 3 er cirka fem millioner årlig.

– Hva blir kostnadsbesparelsen ved å legge om til Linde?

– NVDPS skal redusere med 10,8 millioner kroner, svarer hun.

– Hva skjer med de ansatte ved Hus 3?

– Målet er at ingen fra Hus3 eller de andre enhetene skal miste jobbene sine. Vi må imidlertid ta ned ganske mange årsverk i hele Nordre Vestfold DPS – i størrelsesorden 20 årsverk, sier Reizer.

Holder på å definere hva "behov" betyr

Ifølge Reizer skal klinikk for psykisk helse og rusbehandling "sørge for at brukere/pasienter i Vestfold som på grunn av sin psykiske sykdom har behov for hjelp/behandling fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rusbehandling, skal være trygge på at de får det."

– Hvordan definerer dere ”de som har behov for det”?

– Vi holder på med et arbeid nå for å definere målgruppe samt arbeids- og behandlingsmetoder i dette teamet, svarer hun.

– Min erfaring er at du må være til fare for deg selv eller andre for å få pasientstatus, påpeker Hans Inge Rønningen på sin side.

Tar saken til Støre

Stortingspolitiker Morten Stordalen (FrP) er engasjert i saken. Han reagerer på at regjeringen gir stadige lovnader om å styrke psykiatrien.

– Jeg kan ikke begripe at helse- og omsorgsminster Støre vil sitte stille og se på en slik utvikling. Han bør sørge for at det er nok penger så man klarer å opprettholde tilbudet ved Grefsrud. I forbindelse med samhandlingsreformen sa et samlet storting at rehabilitering skulle være et viktig satsingsområde, sier FrP-politikeren.

Rådet mener det er feil

Endringene ved Grefsrud ble i fjor høst drøftet med brukernes representanter og brukernes organisasjoner i brukerrådet ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling.

Rådet uttrykker forståelse for at klinikken må redusere og endre på tilbudet når budsjettet reduseres med cirka 45 millioner kroner fra 2014.

Rådsmedlemmene uttrykker samtidig klart at de synes det er feil at overføringen av Sande og Svelvik fører til at behandlingstilbudet i øvrige deler av Vestfold må reduseres mer enn det bortfallet av befolkningen i de to kommunene representerer.

– Private sponsorer?

Hans Inge Rønningen poengterer at det ikke bare er de nåværende 25 ved Hus 3 som rammes hvis omleggingen blir som varslet.

– Hva med dem som kommer etter oss? Hvorfor forandre på noe som fungerer så godt? undrer Rønningen.

Han trekker paralleller til et fremgangsrikt idrettslag:

– Du sprer ikke spillere som spiller godt sammen rundt på ulike lag.

Rønningen øyner et håp om at private sponsorer ønsker å tilføre friske midler til Hus 3.

– Ønsket mitt er at noen ser konsekvensene av å splitte opp de fantastiske ressursene som er her, sier han, og avrunder:

– Vi har ikke gitt opp.

Artikkeltags