HOLMESTRAND: Dommen er avsagt i Nordre Vestfold tingrett., melder Jarlsberg. Advokat Ole Tom Røed fra Holmestrand var bistandsadvokat for den fornærmedes tidligere kone og to av barna, mens advokat Torunn Grinvoll var bistandsadvokat for to andre barn.

Hentet til Norge

Av dommen går det fram at den tidligere kona også var fra Tyrkia, men kom til Norge i 1989. Familien har bodd både i Drammen og i Holmestrand. Etter at den tiltalte hadde avtjent verneplikt i Tyrkia ble han hentet til Norge som brudgom til den fornærmede ved hjelp av familielemedlemmer. De giftet seg i Tyrkia etter kun en måneds bekjentskap, men kjente hverandre ikke fra tidligere.

Vold fra dag 1

Ifølge dommen skal mishandlingen ha begynt med en gang mannen kom til Norge. Mishandlingen skal ha foregått helt fra første dag og til mannen ble arrestert i 2009. Han ble også dømt for vold mot kona ved en dom i Drammen byrett i 1996. Senere flyttet familien til Holmestrand, men mishandlingen fortsatte, nå også mot to barn født i 1993 og i 1995 og senere også mot to yngre barn.

Massiv vold

I følge dommen skal kona ha blitt mishandlet gjennom alle år, ofte flere ganger i uka med slag, spark, lugging, dytting, spytting og forgiftning som også medførte skader, psykisk mishandling ved kontroll av utseende, valgfrihet og kontakt med andre personer, trusler og trakassering.

Han ble også dømt for å ha holdt familien tilbake i Tyrkia med vold og trusler, blant annet ved å true med kniv under en ferietur i 2008. Han hindret også kontakt med svigerfamilien i Drammen.

Barnevernet varslet

Det går fram av dommen at barnevernet i Holmestrand ganske tidlig ble varslet om problemer i familien. I mars 2007 ble det holdt et møte der også politiet var til stede og en av de mishandlede døtrene. Hun fortalte om vold og trusler, og det ble opprettet straffesak. Men da moren ikke ønsket å forklare seg, ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling sommeren 2008.

Ny anmeldelse

Etter at moren og barna slapp ut av Tyrka på ettersommeren 2008, ble det på nytt inngitt an- meldelse. Etter nye avhør av hele familien ble det besluttet besøksforbud for tiltalte. Da han kom til Norge i september i fjor, ble han pågrepet og har senere sittet i varetekt. Men også nå trakk kona påtalebegjæringen tilbake, men saken ble likevel fremmet.

Vært i krig

I retten forklarte tiltalte - også støttet av fagfolk, at hans militærtjneste i Tyrkia hadde medført flere alvorlige trefninger med geriljagrupper. Han lider av krigstraumer, men retten fant han likevel strafferettslig tilregnelig.

For norske

Som delgrunn til mishandlingen og kontrollen kom det i forklaringene fram at mannen var redd for at kone og barn var blitt for norske. Han sjikanerte både kona og den eldste datteren på det groveste ved å kalle dem “horer”, skriver retten i dommen.

For barna har forholdene vært svært belastende og kan ha fått varige følger, ifølge dommen. En av døtrene sa i retten at hun følte at hun ikke hadde hatt noen barndom.

Verre i Tyrka

Det kom også fram i retten og i avhørene at mannen hadde vært enda mer voldelig i Tyrkia. Der følte han seg friere. Av dette legger retten til grunn at han hadde evne til å styre sitt sinnelag, og tiltalte fikk dermed ikke fullt gehør for at hans krigsopplevelser lå til grunn for hans voldelig adferd. Retten mener at han har handlet med forsett. Hans kulturelle bakgrunn la retten ingen vekt på.

Kontaktforbud

Ved siden av dommen på to år og ti måneder ble den nå 38 år gamle uføretrygdede mannen tilpliktet å betale sin tidligere kone og deres felles barn tilsammen 740.000 kroner i erstatninger og oppreisning - mest til den tidligere kona, som også har fått nedsatt ervervsevne etter mishandlingen.

Ved siden av ble han ilagt kontaktforbud mot den ene av døtrene - i fem år fra den dato han løslates fra soningen av dommen. I retten kom det fram at det er frykt for hva mannen også senere kan komme til å gjøre. En av døtrene sa i retten at tiltalte skal ha sagt at “når han kommer ut fra fengselet, skal han lage et helvete”.

Mannen er både norsk og tyrkisk statsborger. Han har sittet 146 dager i varetekt. Dette kommer til fradrag i dommen.