Lindum AS presser på for å få tillatelse til etablering av mottak av forurensede masser i Mossåsen grustak.

Denne saken har pågått en stund, og naboene til mottaket ble først kjent med den på et orienterende møte 24. januar 2023.

Men, blir mottaket etablert vil det kunne få store konsekvenser, ikke bare for naboer og beboere på Kleppan, men alle som får vann fra Eikeren levert av Vestfold Vann IKS.

Kommunen var i første omgang positiv til planen, som medførte at Lindum startet opp med detaljerte planer for mottaket.

Da Lindum ble kjent med kommunens «forslag til planbestemmelse» i arealplanen, hvor kommunen har endret syn, sender de 31. juli et brev, hvor de beklager dette.

Brevets sammendrag er som følger:

«Lindum AS, grunneier Elisabeth Goverud og Mossåsen AS ber om at forslaget til planbestemmelse for «Mossåsen deponi» endres til å omfatte forurenset masse, slik opprinnelig beskrevet av initiativtakerne i innspillet til kommuneplanens arealdel. Dette er avgjørende for prosjektes levedyktighet. Uten en slik endring vil videre arbeid med utvikling av Mossåsen grustak avsluttes».

Lindums beskrivelse av anlegget går i korthet ut på følgende:

«Etter at massen er bearbeidet, hvor så mye som mulig av giftstoffene fjernes, skal massen lagres i et deponi på stedet. Deponiet har en dobbel tetting (membran) i bunnen og opp langs kantene for å hindre at forurenset vann skal lekke ut, og grunnvann lekke inn. Dreneringslag og rør etableres for å lede forurenset vann til rensing. Hvordan vannet renses avgjøres av lokale forhold og behov. Ofte er det første trinn en åpen dam, før vannet føres til et anlegg som renser vannet rent nok til at det trykt kan slippes ut til sjø eller elv.

Når deponiet er fylt opp blir det tettet mot inntrenging av vann fra toppen. Topptettingen er en viktig sikring av deponiet for framtiden, og her benyttes et lignende materiale som bunntettingen.»

Les også

Trygg og sikker håndtering av forurensede masser

De opplyser at massens innehold er avhenger av opprinnelsen. Noen eksempler:

Avfallsdeponier:

Tungmetaller, klorerte og ikke-klorerte løsemidler, fenoler, olje, brommerte flammehemmere perfluorerte forbindelser, bisfenol A osv.

Bensinstasjoner:

Bensin, diesel og andre oljeprodukter, BTEX, bly og andre tungmetaller, PAH, MTBE, klorerte løsemidler, glykoler.

Billakkering:

Metaller som bly, kadmium og krom, klorerte løsemidler og ikke klorerte løsemidler (feks. aceton og metanol) PAHer og andre tjæreprodukter, oljeprodukter som bensin, terpentin og fyringsolje.

Bilverksteder:

Oljeprodukter som spillolje, bensin, petroleum, terpentin og fyringsolje, metaller som sink, bly, kadmium, kobber og kvikksølv, PAHer, klorerte og ikke-klorerte løsemidler, glykoler, fenoler.

Det første som slår en er hvor lenge må deponiet overvåkes?

Det må vel bli så lenge det fortsetter å lekke ut giftige stoffer fra massen!

Hva skjer om firmaet Lindum opphører? Risikerer kommunen å måtte drifte anlegge «til evig tid»? Hva gjør en hvis den ytre membranen også lekker?

Etter samtaler med naboer til deponier til Lindum as i Oredalen og Skoger, vet vi (naboene på Mossåsen) at det regelmessig har forekommet ukontrollerte utslipp av forurenset vann. Dette har medført til utryddelse av levende organismer i tilstøtende resipient.

Sivilingeniør Rådgiver FOU Gorm Eine Thune ved Lindum as, som også er engasjert ved Mossåsen, fikk spørsmål om overvann og lekkasjer ved Oredalen. Til dette svarte han at «det ikke er til å unngå».

Norgesdemokratene i Holmestrand tar klart avstand fra at det gis tillatelse til et deponi for farlig avfall i grustaket på Mossåsen.