Fortsatt kan produksjonen økes mens utslippene reduseres

VIKTIG: NOAH på Langøya er et godt eksempel på hvordan industrien kan løse klimautfordringer, hevder regiondirektør Kristin Saga i NHO. Foto: Aleksander Nordahl

VIKTIG: NOAH på Langøya er et godt eksempel på hvordan industrien kan løse klimautfordringer, hevder regiondirektør Kristin Saga i NHO. Foto: Aleksander Nordahl

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Prosessindustrien har klart å kutte klimautslippene med hele 40 prosent siden 1990 samtidig som den har økt produksjonen med 37 prosent. Framover vil det bli mer krevende å kutte utslippene, og det vil kreve omfattende teknologiutvikling dersom klimautslippene skal kuttes ytterligere mens produksjonen fortsetter å vokse betydelig. Norsk Industris veikart viser hvordan dette er mulig.

DEL

(Tønsbergs Blad)

Kristin Saga

Kristin Saga

FNs klimatoppmøte i Paris vedtok ambisiøse mål om å holde den globale temperaturøkningen til godt under to grader. Nå skal det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft utarbeide en strategi der næringslivet kan konkurrere globalt samtidig som klimapolitikken blir lagt om. Utvalget har utfordret Norsk Industri, som er prosessindustriens bransjeorganisasjon, til å utarbeide et veikart. Resultatet foreligger nå i form av et grundig gjennomarbeidet veikart. Veikartet beskriver veien frem til en ambisiøs visjon om betydelig økt verdiskaping i prosessindustrien og nullutslipp i 2050.

LES OGSÅ:  Hør det jeg har å si, kjære klimaskeptiker

For å klare dette trenger vi en politisk vilje til et massivt industrielt løft i Norge. Prosessindustrien stiller allerede med en rekke sterke kort som blant annet tilgang til fornybar kraft, verdensledende kompetanse og stor innovasjonsvilje. Dette er det solide fundamentet til norsk prosessindustri i dag, og som har bidratt til at den har levert gode resultater innen miljø, klima, teknologiutvikling og innovasjon i en årrekke. Men den internasjonale konkurransen er tøff og skjerpes stadig. Uten nye tiltak, kan det føre til nedbygging av norsk prosessindustri, med økte utslipp i andre land som resultat. Derfor trengs myndighetenes støtte også i fremtiden, slik at man fortsetter å trekke i samme retning – mot økt verdiskaping og lavere utslipp.

Prosessindustribedriftene er lokalisert over hele landet og de fleste er viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene. I Vestfold ligger NOAHs anlegg på Langøya som et svært godt eksempel på hvordan industrien har løsninger på klimautfordringer. NOAH er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter.

LES OGSÅ: Natur- og miljøkriminalitet

Hovedprosessen i behandlingen er nøytralisering av jernholdig svovelsyre. I denne prosessen nyttiggjøres et annet avfallsprodukt, nemlig flyveaske fra forbrenningsanlegg. NOAH gjennomfører nå et FOU-prosjekt der man tester stabilisering av flyveasken basert på fangst, bruk og fjerning av CO₂ fra industrirøykgass. Resultatene er så langt lovende og indikerer at betydelige mengder CO₂ kan fanges med en slik løsning. Er prosjektet vellykket vil NOAH være med på å løse en samfunnsmessig miljøutfordring som også andre industriområder både i Norge og resten av verden kan nyttiggjøre seg.

Industrien er kompetansedrevet og har møtt vedvarende og økende global konkurranse med kontinuerlig effektivisering. Dette har ført til at norsk prosessindustri, sammen med flere forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner representerer en betydelig kompetanse. Denne kompetansen vil være et helt avgjørende fundament for utviklingen fremover.

I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk. Det samme gjelder produkter som ved bruk bidrar til lavere forbruk av energi, produkter som inngår i installasjoner for produksjon og lagring av energi og produkter basert på fornybare råvarer. Norsk prosessindustri er svært godt posisjonert i dag og har alle forutsetninger for å styrke sin posisjon ytterligere i lavutslippssamfunnet.

Med myndighetene på lag kan industrien fortsette sitt arbeid mot lavutslippssamfunnet. Da vil man kunne satse ytterligere på nye teknologier og tiltak som økt bruk av biomasse, CCS, hydrogen, biogass og andre framtidige teknologier. I Vestfold er vi spesielt fornøyd med Regional Plan for Klima og Energi som ble vedtatt i Fylkestinget i vinter, og som peker på mange konkrete tiltak hvor privat og offentlig sektor kan jobbe sammen for å finne gode løsninger.

Et av tiltakene er NHO Vestfold, Tønsberg næringsforening, Bellona og Vestfold fylkeskommune sammen om, og det handler om å se på hvordan restenergi fra nettopp prosessindustrien kan brukes til økt verdiskaping både i egen og andres virksomheter.

Veikartet er et viktig verktøy for at norsk prosessindustri og myndighetene går i samme retning. Gjør vi det, tar Norge også et viktig skritt i retning av å øke verdiskapningen og redusere eget karbonavtrykk ytterligere.

Kristin Saga

Artikkeltags