Alle skal få svar på spørsmål om Langøya

SJEKKES: Alt farlig avfall som ankommer Langøya gjennomgår en omfattende mottakskontroll. Foto: Marie Olaussen

SJEKKES: Alt farlig avfall som ankommer Langøya gjennomgår en omfattende mottakskontroll. Foto: Marie Olaussen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Gry Johanne Johanin skriver i innlegget «Nå må politikerne hjelpe oss med å få svar på alt det NOAH AS ikke vil svare på om Langøya» i Tønsbergs Blad 29. november at mange spørsmål om vår virksomhet forblir ubesvart. Videre frykter hun at lokaldemokratiet ikke skal klare å forhindre en framtidig miljøkatastrofe.

DEL

Meninger (Tønsbergs Blad)  

Virksomheten til NOAH på Langøya er blant landets mest kontrollerte. I snart 25 år har vi beskyttet samfunnet mot at farlig avfall havner på avveie. Farlig avfall som vi alle genererer gjennom vårt personlige forbruk, og som utgjør en fare for sine omgivelser hvis det ikke blir forsvarlig behandlet og deponert. Johanin stiller noen spørsmål i innlegget sitt, som vi her skal forsøke å svare kort og presist på.

LES OGSÅ: Nå må politikerne hjelpe oss med å få svar på alt det NOAH AS ikke vil svare på om Langøya

Ordinært avfall og farlig avfall

1. Hvordan kan NOAH tillate en 18 meter høy avfallsfylling på Langøya over havnivå, når en NGU-rapport sier at det ikke tillates hydraulisk gradient gjennom, eller i nærheten av et deponi?

NOAH har to typer avfall – ordinært avfall og farlig avfall. Alt farlig avfall som kommer til Langøya behandles og deponeres under havnivå. Når det gjelder ordinært avfall så er det gjennomført omfattende miljørisikovurderinger for både Nord- og Sydbruddet som dokumenterer at NOAHs løsning på Langøya til fulle møter de krav som myndighetene har satt med grunnlag i EUs regelverk for slike deponier. NOAHs løsning gjenbygger dermed øya til slik den var før industrien kom til øya – på en sikker måte. En ti minutters film på vår nettside beskriver løsningen i detalj.

Omfattende mottakskontroll

2. Vi hører også fra tidligere ansatte på Langøya om forskjellige former farlig avfall som er dumpet i krateret i tidlig fase. Kan NOAH fortelle om dette, slik at eksperter utenfra kan vurdere kontrollen med kjemiske reaksjoner og annet forbundet med det som er dumpet i ettertid?

LES OGSÅ (+): Drapstrusler mot Gjelsten

Alt farlig avfall som ankommer Langøya går gjennom en omfattende mottakskontroll og behandles før deponering. Vi har også strenge rapporteringskrav til miljømyndighetene. Slik har det vært i alle år siden NOAH ble overført til privat eierskap i 2003, og før dette også i den statlige virksomheten. Kvaliteten på behandlingen og deponeringen viser seg i renheten i vannet i selve deponiet og i vannet som pumpes ut. NOAH overvåker kontinuerlig utslipp til sjø, og rapporterer utslipp i henhold til et omfattende måleprogram i tråd med myndighetenes krav. Målinger som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomfører og som er offentlig tilgjengelige, viser gode resultater langt under utslippstillatelsens grenseverdier.

Lekker ikke

3. Det er rapportert gjennomtrengelige soner i sideberget og i berget under deponiet. Hvordan er disse forsøkt tettet og hvordan er restlekkasjer målt?

Først og fremst er det viktig å påpeke at eventuelle vannlekkasjer går inn i fjellet og ikke ut i sjø. Det vil si at ordinært sjøvann kan gå inn i deponiet og ikke omvendt – som en båt som tar inn vann. Drenssystemet som ligger rundt hele øya sikrer at det ikke under noen omstendelighet kan oppstå et drivende vanntrykk ut av deponiet og ut i sjø. Videre er det, over lang tid, utført et omfattende program for å sjekke at fjellveggene rundt øya er tette. Noen steder er det registrert naturlige sprekker. I disse områdene er det gjennomført tetting i form av injisering med spesialsement inntil nødvendig tetthet ble oppnådd. Dette er en metode som brukes mye ellers i landet, blant annet i vanndemninger. NOAH kan dokumentere at fjellets sprekker etter tetting møter svært strenge krav fra miljømyndighetene, og kan garantere at dette vil bli ivaretatt også for våre kommende generasjoner.

LES OGSÅ: Fortsatt kan produksjonen økes mens utslippene reduseres

Uavhengige tar seg av målingen

4. Og til slutt, er det sant at Noah foretar de fleste målinger og undersøkelser selv?

Nei, tvert imot. Det er eksterne og uavhengige aktører som har ansvaret med å dokumentere NOAHs miljøpåvirkning, eventuelle utslipp og sikringstiltakenes funksjon. Eksempler på disse er Norsk institutt for luftforskning, Norges Geotekniske Institutt, Norsk institutt for vannforskning, ALS Laboratory Group Norway og Eurofins Norway. Ved siden av dette er det en selvfølge at NOAH selv utfører målinger som en naturlig del av en den ordinære driften, som i en hvilken som helst annen seriøs industribedrift.

I snart 15 år har vi vært en trygg arbeidsplass, med god økonomi og som utfører en samfunnsnyttig forretningsvirksomhet. En høy standard innen helse, miljø og sikkerhet har hele tiden vært og vil alltid være en forutsetning for oss. For dem som ønsker svar på andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi svare etter beste evne. Det gjelder innbyggere, politikere, journalister og andre som måtte ha interesse av vår virksomhet. Vår kontaktinformasjon ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider.

Carl Hartmann

Administrerende direktør i NOAH AS

Artikkeltags