(Tønsbergs Blad)

Leder for hovedutvalget Hans Hilding Hønsvall forteller at de har fått ekstra bevilgninger i år.

– I år har vi fått bevilget 15 millioner kroner ekstra til gang- og sykkel eller andre trafikksikkerhetsprosjekter, sier Hønsvall.

Berører Larvik, Svelvik og Lardal kommune

Prosjektene som fylkeskommunen vil gjennomføre berører Larvik, Svelvik og Lardal kommune, det gjelder fem prosjekter innenfor rammen på 15 millioner kroner.

Første prosjektet er en gang-og sykkelvei som går fra Grevlebakken til Skårabakken, Larvik kommune ønsker å starte arbeidet med prosjektet så raskt som mulig.

Det andre prosjektet er en farlig skoleveikryssing mellom Langestrand og Ra Ungdomsskole. Her ønsker Larvik kommunen å forlenge gang-og sykkelfeltet og lage en sikker kryssing på toppen av bakken.

Det tredje prosjektet ligger i Lardal kommune. Svarstand sentrum har behov for utbedret holdeplasser langs fylkesvei 40 og et utbedret T-kryss på vestsiden av veien. Det skjedde en dødsulykke ved veien i 2016.

Det fjerde prosjektet er en gang-og sykkelvei fra gamlehaugen til fergeleiet i Svelvik kommune. Dette prosjektet utføres som en spleiselag med Svelvik som tar 30% av utgiftene.

Det siste prosjektet foreslått er å installere en sykkeltellerpunkt ved en sykkelvei med hensikt for å få folk til å endre reisemønster fra bil til sykkel.

– Forslagene ble enstemig vedtatt, forteller Hønsvall