I Jarlsberg Avis 19.7.22 går de tillitsvalgte i NOAH hardt ut mot flertallet i kommunens Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø og påstår at 100 arbeidsplasser står i fare om ikke reguleringsvedtaket omgjøres.

Striden står om regulering til fordel for NOAHs ønske om utvidet og forlenget virksomhet, som medfører oppføring av filterpresse, lagringsbygg m.m. Det er tvilsomt om noen mister jobben om disse ekspansive planene skrinlegges.

For å unngå ytterligere misforståelser er det grunn til å slå fast at vi som er motstandere av NOAHs utvida og forlenga virksomhet på Langøya, aldri har trukket de ansattes faglige kvalifikasjoner i tvil. Men faglige fakta i denne kompliserte saken kan uansett føre til ulike konklusjoner om hva som bør skje.

Det inngår i fakta at gjeldende områdeplan fram til 2025 har hatt som forutsetning at Langøya-deponiet skal avvikles og ikke utvides og forlenges.

Et samlet kommunestyret sa nei til videre drift i sitt høringssvar til Miljødirektoratet, og vi liker ikke å bli overkjørt av myndigheter som politisk har lovet å lytte til lokalsamfunnene.

Det er statens ansvar å finne et alternativ til behandling av flyveaske, og der mener mange av oss at Langøya nettopp ikke er et miljømessig forsvarlig alternativ på grunn av øyas beliggenhet og sårbarhet.

Vi er lei av NOAHs mange løftebrudd når det gjelder antatt avvikling og tungtransport av farlig avfall gjennom tettbygde områder. Vi vil gjøre det vi kan for å unngå NOAHs ønskede ekspansjon.

Dessverre kan vi bli overkjørt og det er synd for miljøet og synd for lokal- demokratiet. De svære investeringene NOAH nå legger opp til, blir problematiske for bedriften uten langvarig virksomhet basert på blant annet import av flyveaske.

Hvorfor i all verden skal lille Holmestrand i Norge bære byrdene for at andre land, blant andre Irland og Litauen, har stelt seg slik at de må eksportere avfallet fra sin søppelforbrenning?

Vi mener det er klokt å legge opp til avvikling og opprydding, slik de gamle løftene fra NOAH la opp til – og ikke til utvidelse og forlengelse. En slik avvikling og opprydding vil faktisk skape mange arbeidsplasser i mange år framover. Jeg håper de tillitsvalgte også ser dette som en mulighet.