Både i Norge og i utlandet er det altså for lengst utredet og vist i praksis hvordan ekstrahere farlige stoffer fra flygeaske. Men en del stoffer lar seg ikke rense ut og denne del av avfallet må deponeres i tette bergrom.

Med bakgrunn fra samferdseltunneler (Hagantunnelen mv)og sprengning av tette bergrom (ilandføringsterminaler) og undersjøiske tunneler (også under Nordsjøen, Inklusive tre utslag på 162m dyp) har vi blitt verdensledende på å gjøre bergrom tette gjennom høytrykks berginjeksjon.

Disse erfaringene har vi også nyttet til å kritisere sterkt NOAH sine planer med å benytte Dalen gruver, Brevik og Langøya fortsatt til deponi for farlig avfall.

I tillegg til opplysninger gitt i mitt innlegg 10. jan. Listes følgende opp som ulemper forbundet med overnevnte planlagte deponering, Langøya:-Uført sprengning av bruddene er stort sett utført som hard sprengning som gir stor oppsprekking av gjenstående bergvegg og såle med tanke på å redusere kostnader for bryting av stein. Dette er ugunstig for etterbruk som deponi.

-Tetteinjeksjon er etterinjeksjon av sterkt oppsprukket berg som ansees som langt mindre effektiv enn forinjeksjon.

-Simulering av grunnvannstrøm er basert på meget usikre verdier av forholdene, se over og mitt tidligere innlegg. Det vises også til merkelig simulering (samme konsulent) utført for Dalen gruver Brevik, der det ikke var nevnt med et ord at grunnvannet i store trekk var drenert bort i berget over og rundt 300 km lange bergrom og gruveganger.

-Fjordbunn med 200 m dyp øst for Langøya og sammenhengende rygg med liten dybde øst for denne dybden. Vil gi liten utskifting av forurenset vann ved Langøya.

-Deponi omgitt av sjøvann som er en elektrolytt og kjemisk aktiv (bidrar til høy løslighet og ionetransport).

-Store deponimasser på mange millioner tonn vil uansett gi stor forurensningsstrøm ut av deponiet.

Som sagt: Vi har i Norge mange lokaliteter for deponier i trygg avstand fra tettbebyggelse og sjø(vann). I tillegg kan jeg garantere at vi også har høyt kvalifiserte entreprenører som kan designe og bygge bergrom med ønsket kvalitet og beliggenhet.

Det er nå Jonas Garhr Støre og hans regjerings plikt å styre utviklingen inn i riktig spor.