KrF ønsker en bemanningsnorm som på et faglig grunnlag sikrer en lik, god, verdig, forsvarlig, tilpasset og medmenneskelig behandling av de eldre og yngre pasientene på alle sykehjemmene i Norge.

Forskriften om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fra 01.01.2011 er en forskrift uten forpliktelser.

Gode ord som: forsvarlig, variert, tilstrekkelig, tilpasset osv. har vist seg å være utilstrekkelig.

En rekke undersøkelser og tilsyn har de senere år avdekket mangler og svikt innen deler av eldreomsorgen.

Både i kvalitative studier og større spørreundersøkelser gir ansatte i flere sykehjem uttrykk for at en viktig årsak til dårlig kvalitet er at bemanningen er for lav.

Bemanningsnorm vil være et virkemiddel for å sikre god kvalitet for alle beboere på sykehjemmene i landet, når det gjelder bemanning, fagpersonale, kompetanse, tilbud til beboere osv. antall leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, assistenter, aktivitører, helsefagarbeidere osv.

Åtte av ti sykepleiere svarer ja til at det bør være en bemanningsnorm i sykehjemmene slik det allerede er i skoler og barnehager.

Mange eldre får omfattende hjelp og pleie i hjemmet, og her må også bemanning og tilgang på riktig og nok hjelp sikres i hele landet.