Som innbygger setter jeg da min lit til at kommunestyret også gjør vedtak som sier at det ikke gjennomføres ny taksering. Jeg ser at det har kommet en del kritikk av opposisjonen etter møtet i formannskapet, kritikk for at de godtok forslaget vedrørende senking av fradraget som er satt på nåværende eiendomsskatt.

Posisjonen/flertallet i kommunestyret med AP og SP i spissen, har bestemt at to nye skoler skal bygges, med resultat at det må opptas nye store lån, som igjen resulterer i at det må foretas store innsparinger i den kommunale driften.

Skal det drives en forsvarlig politikk fra opposisjonens side, måtte de, slik jeg ser det, følge kommunedirektøren, siden de nye store lånene som posisjonen står ansvarlig for, må betjenes.

I mitt innlegg NOK ER NOK, inneholdt dette mange sterke påstander. Jeg skrev blant annet at dårlig vedlikehold av Kleiverud skole, er en årsak til at det måtte bygges ny skole til store kostnader for kommunen og jeg skylder vel leserne en forklaring på min påstand.

Kleiverud skole var den nyeste skolen i «gamle» Holmestrand kommune, sett bort fra siste byggetrinn på Ekeberg skole. Skolen ble oppført i 3 byggetrinn, inklusive gymnastikksal, hvor byggetrinn 1 og 2, ble bunnet sammen med tak-overbygg. Bygningene hadde et samlet bruttoareal på ca. 2000 m 2 og et samlet bruksareal på 1.934 m 2 . Byggene var vesentlig oppført i trevirke.

Byggetrinn 1, ble oppført 1989, som Nybygg. Skole i 1. etasje og ble tatt i bruk 1. august 1989. Byggetrinn 2, er oppført 1993 som nybygg. Skole paviljong og er oppført i 1 etasje. Byggetrinn 3, er oppført 1997, og er et tilbygg til byggetrinn1. Gymnastikksal er implementert i dette byggetrinnet.

Det eldste skolebygget er således 32 år gammelt.

Byggetrinn 3, 28 år og det yngste bare 24 år gammelt. Jeg vil mene at dersom Holmestrand kommune hadde tatt bedre vare på skolen og vedlikeholdt denne årlig, ville skolen (med en muligens en ny skolefløy), sikkert kunne brukes i mange år fremover og kommunen kunne da unngått nytt stort låneopptak.

Jo, jeg forstår ansatte og elever ved skolen, at de ønsket å flytte til ny skole, som er 1.500 m 2 større, med sine 155 elever og 28 ansatte, dette etter å ha levd under kummerlige forhold i dårlig vedlikeholdt skole i flere år.

Til sammenlikning vil jeg nevne at mange med meg, fikk oppført egen bolig tidlig på 70 tallet.

Min familie og jeg flyttet inn i ny bolig 1973, og hadde boligen i 32 år, før denne ble solgt i 2005. Under disse 32 år, ble hus og eiendom vedlikeholdt og renovert mange, mange ganger og fremsto i 2005, som en godt vedlikeholdt bolig.

Alle som bor i egen bolig, det seg være leilighet eller hus, foretar jevnlige oppgraderinger og vedlikehold. Om dette ikke gjøres, vil det hele stå til forfall, slik jeg nå bedømmer Kleiverud skole har gjort.

Jeg overlater til leserne og ha sin egen mening, om hva jeg mener er forfall og jeg håper kommunen nå har blitt flinkere til å ta vare på egne bygninger, slik at nye store låneopptak unngås.