Den nye doku­men­tar- og dra­ma­se­rien skal gi seere over hele verden et nytt syn på vikin­gene.

– Film og tv er fylt opp av dra­ma­ti­se­rin­ger av viking­tiden, men eks­per­tene mener de gir et helt feil bilde. Nå skal vi vise vikin­gene som noe annet enn plynd­rende kri­gere, sier Torkel Vik i Apeland, som er kommunikasjonsbyrået til National Geographic.

I serien er det lagt stor vekt på at all fakta og detal­jer skal være his­to­risk kor­rekt. Her har de fått hjelp fra flere norsk eks­per­ter, blant annet viking­eks­pert og Hof-mann Kim Hjar­dar.

Sønn av lokal­his­to­ri­ker

Helt siden 1991 har Hjar­dar for­dy­pet seg i viking­tiden, men i det dag­lige jobber han som lektor i his­to­rie ved vide­re­gå­ende skole.

– De senere årene har jeg skre­vet mange bøker om viking­tiden, og snart kommer jeg med en som tar for seg kvin­ner i vikingtiden, for­tel­ler han.

– Hvor­for akku­rat viking­tiden?

– Jeg er nok arve­lig belas­tet, ler Hjar­dar, som er sønn av lokal­his­to­ri­ker Ulf Hjar­dar.

Og fort­set­ter:

– Nys­gjer­rig­he­ten for for­ti­den har jeg alltid hatt, men at det ble viking­tiden er på ett hvis til­fel­dig. Jeg gikk på uni­ver­si­tet, og ble spurt om å komme til et nytt mid­del­al­der­sen­ter. Der tok jeg del i en ble jeg del av en sat­sing på viking­tiden.

– De slåss ikke så mye som vi tror

Hjar­dar tror serien vil bidra til et nytt og mer nyan­sert bilde av vikin­gene.

– I denne serien har de klart å knytte til seg de beste eks­per­tene, og for­mid­ler den siste forsk­nin­gen – slik at det blir en av de mest kor­rekte for­tel­lin­gen om vikin­ger noen­sinne, sier Hjar­dar.

Han er hentet inn som eks­pert på vikin­gens krigs­ideo­logi.

– Vikin­gene slåss ikke så mye som vi tror, men en av tin­gene vi vil sette lys på er hvor­for krigen var en så gjen­nom­gå­ende tanke på denne tiden, for­tel­ler Hjar­dar entu­si­as­tisk.

Et annet bilde

– Det finnes alle­rede mange doku­men­tar- og halv­dra­ma­ti­serte serier om vikin­ger – hvor­dan skil­ler denne seg ut?

– Mange av de tid­li­gere seri­ene for­mid­ler myter og feil­tolk­nin­ger, men siden denne serien har knyt­tet seg til flere pro­fe­sjo­nelle eks­per­ter på ulike felt skaper den et riktig bilde av viking­tiden – på en under­hol­dende og inter­es­sant måte.

Hjar­dar tror mange vil bli over­ras­ket over omfan­get av vikin­ge­nes his­to­rie, og at det nesten ikke var en krok i verden hvor de ikke satte sine spor.

Vært med i Megan Fox-serie

Det er ikke første TV-opp­tre­den for Hjardar. I 2018 var han med i Megan Fox sin serie om kvinne­kri­gere «Legends of the Lost with Megan Fox». Tid­li­gere i år hadde NRK-serien «Boken som reddet Norge» pre­miere, også her var Hjar­dar med som eks­pert.

– Det er stort og veldig hyg­ge­lig å bli spurt om del­ta­gelse i slike serier. Når store ver­dens­sat­sin­ger spør, så er det en liten aner­kjen­nelse for det man driver med, sier han.

Flere norske med

– Kim Hjar­dar har en sen­tral plass i serien, og utta­ler seg gjen­nom alle de seks epi­so­dene, for­kla­rer Torkel.

Serien er som nevnt en doku­men­tar­se­rie, som også inne­hol­der en rekke dra­ma­ti­se­rin­ger av livet i viking­tiden.

I til­legg til Hjar­dar er det flere nord­menn som deltar i serien, blant annet som vikin­ger. Det norske sel­ska­pet Hands on History har bidratt med sin eks­per­tise, slik at klær, våpen og verk­tøy skulle bli tids­rik­tig.