Bakgrunnen er at det nylig er blitt kjent at selskapet Norsk Vind Energi AS ønsker å sette opp vindturbiner i skogsområdene sør for Skibergfjell, på «storskauen» mellom innsjøene Hajern og Øksne i vest, og Hof-bygda i øst.

Saken skapte umiddelbart stort engasjement både lokalt og regionalt, og Facebook-siden «Nei til vindkraft i Holmestrand kommune» har i løpet av noen få uker fått over 1.500 medlemmer.

Tirsdag 30. november arrangerte initiativtakerne bak Facebook-siden, i samarbeid med Motvind Norge, et informasjonsmøte for innbyggerne i kommunen på Hof bibliotek og flerbrukshus.

I foredraget til Sveinulf Vågene fra Motvind Norge fikk møtedeltakerne innblikk i vindindustrien og deres fremgangsmåter, samt de negative konsekvensene av landbasert vindkraft, basert på de mange erfaringene man etterhvert har høstet fra vindkraftutbygginger de siste 5-10 årene.

På slutten av møtet ble det spontant tatt initiativ til å etablere et grasrot- og innbyggerinitativ for aktiv innsats for å bevare utmarksområdene i kommunen som vindkraftfrie. 15 personer meldte seg til å delta, og flere har kommet til i etterkant av møtet.

Tirsdag 7. desember ble det avholdt et oppstartsmøte, og «Motvind Holmestrand» ble etablert.

Motvind-navnet ble valgt bevisst for å kunne dra veksel på solid kompetanse som organisasjonen Motvind Norge og deres ressurspersoner har opparbeidet betydelig kompetanse i tilknytning til vindkraftutbygginger, og de dramatiske konsekvensene dette har medført for folk og natur.

Motvind Norge vektlegger demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkningen for skadelige naturinngrep og tvangstiltak. Motvind har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klima, natur og miljø. Deres mål er å drive fram en bærekraftig energiforvaltning, og løfte frem dokumentasjon på at vi kan møte fremtidens energibehov uten å bygge naturødeleggende vindkraft. Motvind Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

«Motvind Holmestrand» vil arbeide selvstendig og uavhengig med fokus på lokale og regionale forhold. Samtidig vil vi samarbeide aktivt med Motvind Norge og andre lokale Motvind-grupper i landet for å sikre en god og kunnskapsbasert tilnærming i arbeidet.

Det ble valgt et interimstyre bestående av Reidun Synnøve Green (leder), Jon Anders Næss (nestleder) og Sissel Lagarhus (sekretær). Øvrige medlemmer i gruppa vil fungere som en ressursgruppe med ulike fokusområder og oppgaver.

Motvind Holmestrand ønsker en åpen og god dialog med innbyggerne og politikerne i kommunen, og en saklig og konstruktiv debatt om vindkraft. Vi håper på et bredt og folkelig engasjement, da denne saken vil kunne ha store konsekvenser for kommunens innbyggere - både for oss selv i dag, men også våre barn og etterkommere.

Interimstyret understreker at vindkraft-saken ikke bare angår folk i Hof, men også i Holmestrand og Sande.

Vi vet at myndighetene jobber på spreng med et nytt konsesjonssystem for vindkraft, og at mange utbyggere allerede har planer og konsesjonssøknader klare når det igjen åpnes opp for vindkraftsøknader til våren.

Vi vet videre at utbyggerne ser spesielt etter to ting, - nemlig tilstrekkelig gode vindforhold og tilgang til kraftlinjer i nærhet til anleggene. Dette er fellesnevnere for området som ønskes utbygd på Hofskauen. Vi er bekymret for at dersom utbygger får tilgang til dette området, kan Vestskauen, Hanekleiva og Hvittingen / Botnemarka nord også være i fare. Områdene nordvest for Hajern, Øksne og Eikeren kan også ligge utsatt til.

Folk som flytter til kommunen nevner ofte nærhet til den unike naturen vår som en viktig grunn til at de velger nettopp Holmestrand kommune. Og nå er Holmestrand kommune på 5. plass blant de kommunene som vokser mest i landet.

Naturen er selve gullet vårt i kommunen, og den skal på ingen måte selges ut for knapper og glansbilder. Vi må ta vare på de unike friluftsområdene og naturen i kommunen for kommende generasjoner.

Motvind Holmestrand vil i tiden framover ha fokus på utstrakt informasjonsarbeid, da mange fortsatt ikke er kjent med de mange negative konsekvensene med landbasert vindkraft.

Vi vil spesielt fremheve at vi ønsker å jobbe sammen med andre lokale og regionale foreninger og organisasjoner som er interessenter og vil kunne bli berørt av mulige fremtidige utbygginger.