Holmestrand: Ønsker vi at Holmestrand skal være en mindre attraktiv kommune for pendlere og tilflyttere? Vil vi ha mer biltrafikk i tett bebygde områder? Vil man at foreldre skal ty til én, kanskje to biler hver morgen og ettermiddag fremfor å kunne gå?

Er kommunen villig til å spare seg til fant ved å ty til irreversible nødløsninger?

Om nedleggelse. Kommunen har igangsatt en innsparingsprosess som innebærer en endring av barnehagestrukturen. I forslaget fra administrasjonen er det anbefalt å legge ned Knutseskogen barnehage. På vegne av foreldre i barnehagen kan vi ikke godta dette forslaget. Vi ønsker både å nyansere saksframstillingen fra kommuneadministrasjonen, samt peke på de negative sidene ved en slik beslutning. Vi ønsker samtidig å invitere politikerne på en befaring i området rundt barnehagen.

Dersom politikerne vedtar å legge ned kommunens eldste barnehage, er det en irreversibel beslutning med langsiktige konsekvenser.

Et dårlig grep for utviklingen i området. Kommunen, både politikere og administrasjon, har over flere år markedsført området rundt Knutseskogen barnehage som særs attraktivt overfor tilflyttere. Blant salgsargumentene har vært nærhet til skole, barnehage og fjellheisen. Da fjellheisen ble etablert, var det ikke ønskelig å tilrettelegge for bilparkering, man oppfordret innbyggerne til å gå eller sykle. Det var framtidsrettet og god politikk både i et folkehelseperspektiv og ikke minst et klima- og miljøperspektiv. Ved en eventuell nedleggelse vil foreldre i økende grad tvinges tilbake i bilene, hele eller deler av året. I saksgrunnlaget fra kommunens administrasjon påpekes det at det ikke er lange avstander i Holmestrand. Vi vil likevel påpeke at det er lange nok avstander til at folk i den daglige logistikken kommer til å velge bil framfor andre og mer miljøvennlige transportmåter.

LES Tidligere statssekretær om Eidsfoss barnehage: – For tynt grunnlag

Et enkelt søk på Google Maps viser at det 51 minutter i gangavstand mellom de to ytterpunktene Eikelund barnehage og Gaupås barnehage. Knutseskogen barnehage ligger i dag mer eller mindre midt i mellom disse to. Lenger vei mellom hjem og barnehage, betyr andre reisemønstre og for mange barn betyr det også lengre dager i barnehagen.

Kollektivtilbudet i Knutseskogen-området er redusert etter at VKT la om sin rute.

Ønsker man virkelig mer bilkjøring i sentrum eller andre boligområder, og er infrastrukturen ved de andre barnehagene tilrettelagt for dette? Hvis nei, vil det måtte bevilges penger både til oppgradering av vei, parkering og trafikksikkerhetstiltak i tillegg til jevnlige vedlikeholdsutgifter. Man kan da stille spørsmål ved den reelle innsparingen ved å legge ned Knutseskogen barnehage, da utgifter som kuttes her nødvendigvis må overføres andre steder. Vi vil minne om at det både i Ekebergområdet, rundt Grefsrud og på Solbergjordet foregår storstilt utbygging.

Det er rimelig å anta at småbarnsfamilier som allerede bor i kommunen, men også familier og unge i etableringsfasen fra andre steder, søker seg til disse områdene. Det er også et visst generasjonsskifte i området ved at godt voksne selger sine eneboliger til barnefamilier, før de flytter i leiligheter. Det er grunn til å tro at en slik turn-over i bosettingen vil fortsette i framtiden.

I saksgrunnlaget til politikerne refereres det til at det vil være en liten nedgang i fødselstallene for de neste fem årene. Vi mener det er uklokt av kommunens administrasjon å ikke legge mer vekt på dette med tilflytting. Samtidig mener vi at det å legge fødselstall for kun fem år frem i tid til grunn for en beslutning om nedleggelse er kortsiktig.

Til sammen har dette reelle, irreversible og langsiktige negative konsekvenser for utviklingen av området rundt.

En liknende tomt finnes ikke i nærområdet. Dersom den nåværende tomten barnehagen står på selges og omreguleres til boligformål, er dette området for all overskuelig fremtid tapt med tanke på å utvikle et barnehagetilbud på et senere tidspunkt. Fortetting i den eksisterende bebyggelsen vil gjøre det umulig å finne en liknende lokasjon med tilgang til store grøntarealer i området. Det vil være et stort tap både for barn og ansatte i barnehagen.

LES Budsjett og skolestruktur

De ansatte i Knutseskogen barnehage bruker Bassengparken aktivt i sitt pedagogiske opplegg. Det betyr at barna allerede fra 1-årsalderen får nyte godt av å være tett på naturen. Det kan ikke understrekes nok at nærheten til parken er svært positiv for de 72 barna som går der. Er den estimerte inntjeningen på 1,6 millioner kroner på et salg virkelig er verdt det med tanke på hvilke verdier som går tapt i prosessen? Dette er en engangsinntjening som er svært liten i den totale sammenhengen.

Dårlig med reelle alternativer i nærheten: Kommuneadministrasjonen argumenterer med at det både er kapasitet og gode alternativer i nærheten av Knutseskogen-området. Vi foreldre tviler ikke på at de andre barnehagene har et godt pedagogisk tilbud. Vi er imidlertid ikke overbevist om at de barnehagene som pekes på som gode alternativer, faktisk er reelle alternativer.

For det første trekker administrasjonen fram at kapasitet er avhengig av utbygging av Gullhaug barnehage. Videre påpeker de at det p.t. ikke er kapasitet ved Eikelund barnehage, og at Montessori bl.a. prioriterer dem som ønsker å ta hele det pedagogiske løpet fra barnehage og gjennom skolegang. Montessori har så vidt oss bekjent også mulighet til å ta inn barn utenfor kommunen. Vi kan vise til begge barnehagers vedtekter for opptak, der søsken prioriteres. Dermed bortfaller disse to barnehagene som reelle alternativer for mange småbarnsfamilier som naturlig ville søkt seg hit grunnet nærhet.

Barn utenfor skolekretsen: Siden Gullhaug tilhører Botne skolekrets, vil vi også påpeke at det ikke vises særlig hensyn til barnas beste ved å flytte barn fra Knutseskogen ut av Ekeberg skolekrets i de årene de etablerer sine første sosiale relasjoner. Det samme gjelder for foreldre og foresatte som sammen også skal dele barnas oppvekst.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved deler av tall- og saksgrunnlaget. Kommunens administrasjon legger stor vekt på stordriftsfordeler ved å legge ned Knutseskogen, og etablere større barnehager. Antall ansatte totalt i barnehagene i kommunen er derimot ikke tenkt redusert som følge av nedleggelse. Dermed må den faglige gevinsten i så fall komme ved at barnehagene organiseres og driftes annerledes. Som mange har erfart kan slike omstillingsprosesser ofte føre med seg kostnader, ikke redusere dem.

LES Tålmodigheten er slutt for FAU ved Kleiverud skole: – Nå offentliggjør vi informasjonen om tilstanden

Det vises til at man kan redusere årlige utgifter til leie (2,2 millioner) og videre estimerte FDV-kostnader (1,8 millioner) betraktelig ved en nedleggelse av Knutseskogen barnehage. I summen på 1,8 millioner ligger det imidlertid bl.a. lønn som videreføres til ny barnehage.

Vi mener det er rimelig å anta at en del av det som spares inn ved en eventuell nedleggelse av Knutseskogen, ventelig må brukes ved de andre barnehagene. Økt tilfang av barn i den enkelte barnehage må antas å ha innvirkning på kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold.

Hva gikk partiene til valg på? Til sist vil vi minne partiene om hva de gikk til valg på i 2019. De færreste har konkrete løfter knyttet til opprettholdelse av antall barnehager. Likevel trekker de fleste partier frem at de ønsker et mangfold i tilbudet av barnehager, og at de private og ideelle barnehagene skal være et supplement til de kommunale. Nå er de kommunale barnehagene allerede er i et mindretall. Ved en eventuell nedleggelse av Knutseskogen blir antallet ytterligere redusert.

Dermed fremstår de kommunale barnehagene som et supplement til de private og ideelle. Det er grunn til å tro at det i sin tur vil gå utover det mangfoldet partiene etterstreber å opprettholde.

Å legge ned Knutseskogen barnehage er ikke bare å spare seg til fant, det er å rygge inn i fremtiden.

SU/FAU inviterer politikere fra alle partier til å bli med oss på en befaring og se både barnehagen og de omkringliggende grøntområdene i forkant av behandlingen i kommunestyret i desember.