Da elevene kom tilbake til Hof skole etter høstferien, ble mange av barna skuffet. Tarzanløypa og det største lekeapparatet/ klatrestativet var fjernet grunnet manglende vedlikehold.

Tarzanløypa har vært stengt i flere år, uten at det har kommet opp alternative apparater, klatreanlegg eller annen form for oppgradering av uteområdene på skolen. Det burde for lenge siden vært utarbeidet en utskiftningsplan, slik at de gamle apparatene ble erstattet med nye når de ble fjernet.

FAU ved Hof skole ser nå viktigheten av å oppgradere utearealene med nye lekeapparater raskt. Nå består utearealene kun av forskjellige husker og sandkasse, og det er mulighet for ballaktiviteter.

Økende inaktivitet i befolkningen er et samfunnsproblem. Det er synd å se at kommunen reduserer aktivitetsmulighetene for barna. Det er få lekeområder igjen i Hof, og mange barn bruker også skolens uteområder til lek på fritiden. Det burde vært sørget for godt vedlikehold av store og kostbare lekeapparater. Apparatene burde heller vært oppgradert så de tilfredsstiller sikkerhetskravene, fremfor å la de forfalle, for så å fjerne de. Det fremstår som en kostbar og lite miljøvennlig måte å drifte skolens utearealer.

Nå vet vi ikke noe om når elevene får tilbake et mer variert tilbud i skolegården. FAU har blitt forespeilet at det vil være økonomiske midler til dette tidligst i 2022.

I FAU har det kommet opp flere forslag til nyanlegg på uteområdene, f. eks Tuftepark og godkjent klatreanlegg. Dette er å anse som mer langsiktig tiltak som krever god planlegging og økonomiske midler. FAU representantene anser oppgradering av skolens uteområder som en hastesak, og er bekymret for at det vil ta lang tid å få innvilget midler fra kommunen. Saken er tatt opp i Samarbeidsutvalget, og vi forventer at politikerne setter fokus på problemet for å finne en snarlig løsning.
Vi mener det bør jobbes parallelt med langsiktige løsninger og tiltak som kan komme på plass før nyttår. Barna i Hof fortjener bedre fasiliteter enn det kommunen tilbyr idag.