To ganger i den senere tid har Laagendalsposten (6.11 og 2.12) omtalt at det er snakk om bygging av vindkraft i nabokommunen.

Det er da snakk om Hof i nåværende Holmestrand kommune. Det snakkes om 215-250m høye turbiner som skal bygges i et forholdsvis uberørt område, som grenser mot flere vernede områder i form av naturreservater. Er dette noe vi i Kongsberg bør bry oss om, da?

La oss starte med at det stadig oftere pekes på naturkrisen, som en like stor og alvorlig krise som klimakrisen, og i kjølvannet av dette er det stadig viktigere å prioritere hvordan naturen brukes (Vi er avhengige av mangfoldet - Sabima). I dette perspektivet virker det underlig å legge vindkraft i umiddelbarnærhet av Skibergfjell naturreservat (Skibergfjell naturreservat | Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark (statsforvalteren.no)), da det poengteres at dette er et område med få eller ingen inngrep i den senere tid og derfor er en godt bevart gammelskog (Redd gammelskogen - Sabima).

Det faktum at området er en sjelden naturtype som inneholder flere rødlistede arter tilsier at det er viktig å bevare det biologiske mangfold i området og nærliggende områder.

Gammelskog bevarer mye karbondioksid og er dermed sammen med annen natur en viktig faktor i møte med klimakrisen. Inngrep i denne typen natur vil medføre at det frigjøres en ukjent mengde klimagasser. I forhold til klimakrisen er inngrep i denne typen natur ikke ønskelig, da bevaring av det biologiske mangfoldet i områdene reelt sett hjelper oss i kampen mot klimakrisen (Gammel skog kan være viktig for karbonfangst - Nibio)

Området som fra utbyggers side ønskes utbygd ligger tett på innsjøene Hajern og Øksne, som brukes mye til rekreasjon og friluftsliv, og både sommer og vinter er det aktivt brukt av folk både fra Vestfold-siden og Lågendalen/Sandsvær. Attraktiviteten for bruk av området vil bli sterkt redusert ved bygging av vindkraft, grunnet visuell dominans, støy og de omfattende natur inngrepene som vil følge med en utbygging. Spesielt er lyden fra vindturbiner hvor vingene på ytterpunktene beveger seg i nesten 300km/t er plagsom og forstyrrende, og gjør at området blir betydelig mindre attraktivt å bevege seg i.

Det medfører selvfølgelig også at hyttene i området vil falle i verdi, bli mindre attraktive å bruke og vanskelige å selge. Dette kan vi si med stor sikkerhet på basis av tidligere vindkraftutbygginger andre steder i landet.

Eikeren er drikkevannskilde for en betydelig andel av Vestfolds innbyggere, og ved forurensning fra feks en oljelekkasje fra en vindturbin, vil det kunne være fare for at dette vil kunne havne i drikkevannet Om Eikeren vannområde (vannportalen.no). En vindturbin inneholder 4000 liter olje, og det har vært flere tilfeller av lekkasjer fra de i Norge og andre land ( oljelekkasje i Frøya vindpark 21. januar). I tillegg har man risikoen for at turbinvingene skades eller knekker av, slik at plast spres i naturen. Dette kan feks skje ved at lynet slår ned eller ved tretthetsbrudd eller andre svekkelser (Vingeblad på Frøya har falt av vindturbin - TrønderEnergi stanser anlegg – NRK Trøndelag)

Avslutningsvis må det nevnes den visuelle dominansen som 225m-250m høye turbiner medfører gjør at anlegget vil bli synlig på lang avstand fra der de bygges, og det vil derfor påvirke mange i de omkringliggende områdene rent visuelt.

Det er med andre ord mange gode grunner til å si nei til denne utbyggingen.

Så kommer det uunngåelige spørsmål: planlegges det i det skjulte andre tilsvarende vindkraftanlegg i våre nærområder? Er dette initiativet en del av en større utbygging av skogsområder og åsrygger i grensetraktene mellom gamle Vestfold, Buskerud og Telemark? Signalene fra energibransjen er at de vil ha 10 ganger mer vindkraft på land, så det er all grunn til å være på vakt. Ja, det er nå tid for å ta denne kampen en gang for alle slik at alle planer om nedbygging av uberørt natur i våre nærområder legges bort engang for alle