FU vil påpeke at Eidsfoss barnehage er et viktig og sentralt element i utvikling og attraktivitet for Eidsfoss-samfunnet.

Den har vært, er og ikke minst vil være en viktig grunn for at familier velger Eidsfoss som bosted. Fu vil også peke på det positive som skjer i Rydningen, hvor stadig nye boliger bygges.

Eidsfoss barnehage (EB) ble åpnet i 1988. I over tre tiår har Eidsfoss barnehage vært til glede for svært mange unger. Grunnet kvalifiserte ansatte, bygget i seg selv (et solid bygg) og med nærhet til flott natur og spennende historie og kunst har den pirret nysgjerrigheten og gitt barna en innholdsrik hverdag.

Hva er Fellesutvalget (FU)?

FU ble etablert 15.12 1992. Det er et samarbeidsorgan for kommunen og stiftelsene mfl.; Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss (kortform; Stiftelsen Gamle Eidsfos-SGE), Stiftelsen Eidsfos Hovedgård-SEH, Stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger-EIS, Foreningen Eikerns Dampskipsselskap-FED, Eidsfos verk AS-EV, Vestfoldmuseene og kulturnæringen på Eidsfoss-KE.

FU`s formål, hentet fra vedtektene der FU skal bidra til:

  • Å samordne og koordinere helhetlig utvikling av Gamle Eidsfos, med grunnlag i jernverkshistorien og formidling av denne
  • Ivareta stedets egenart og verneinteresser i kulturmiljøet
  • Tiltak og økonomi som bygger opp under målsettinger og intensjoner
  • Gjennomføring av oppgaver av felles interesse
  • Formidling, kulturbasert reiseliv og etablering av arbeidsplasser
  • Gode bo-og oppvekstforhold

Fellesutvalget er selv det faste styret (vedtektenes pkt 4). Videre står det at styret skal være høringspart i saker som har betydning for Gamle Eidsfos og ta eget initiativ i saker av felles interesse.

Eidsfoss kunne minne om en spøkelsesby på 1970-tallet, hvor mange av de verneverdige bygningene var rivingstruet. I dag brukes andre utrykk om Eidsfoss; Kulturhistorisk perle, en skjult skatt, kommunens kulturelle lokomotiv.

Riksantikvaren definerer «Gamle Eidsfos» som et unikt norsk kulturarvområde. Aktørene i Fellesutvalget sammen med mange enkeltpersoner har gjort en formidabel innsats for Eidsfoss, fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag, på frivillig basis.

Eidsfoss kan betegnes som:

  • Det historiske Eidsfoss
  • Lokalsamfunnet Eidsfoss
  • Turistenes Eidsfoss
  • Kunstens og kulturens Eidsfoss

I den varme årstid strømmer folk til fra nær og fjern, også når det ikke er marked, utstillinger, arrangement og festival. Samtidig er Eidsfoss et sårbart samfunn. Mister vi en bærebjelke, kan også neste falle.

Barnehagen er en slik støttepilar. Den vil være en viktig grunn for at familier velger Eidsfoss som bosted. For dem som har små unger og jobben sin «nordover» - mot Øvre Eiker og Kongsberg, vil nedleggelse av barnehagen kunne medføre at de flytter.

Nedleggelsesspøkelset og uforutsigbarheten som har hvilt over barnehagen har også hatt som konsekvens at de som helst ville søke barnehagen, har valgt en annen. At noen foreldre derfor har valgt den bort som et naturlig førstevalg er forståelig, når det skapes usikkerhet år etter år om barnehagens framtid. Usikkerheten, vil også prege de ansatte, noen vil se seg om etter tryggere jobb, noe som også har skjedd. Med større forutsigbarhet er det mange tegn som tyder på at antall søkere vil stige, framfor å synke.

I Rydningen, boligområdet et steinkast unna, oppføres stadig nye boliger. Her vil det etterhvert komme barnefamilier. 7 minutter unna ligger «Prestegårdshagen» hvor det er planlagt 220 boligenheter, ca. 20 er nå bebodd.

I disse dager jobbes det med ny kommuneplan. Det er vesentlig at denne bidrar til å videreutvikle Eidsfoss, både ved å utvide Rydningen og gi mulighet for andre boområder.

Spørsmålet blir: Hva vil kommunen med Eidsfoss – avvikle eller utvikle?

Eidsfoss barnehage utgjør kun en promille av kommunens driftsbudsjett og er det eneste kommunen i dag drifter på Eidsfoss.

Vi forventer at kommunen vil være en aktiv samarbeidspartner og støttespiller for Eidsfoss inn i fremtiden.

Stedsutvikling har kommunen tidligere vært opptatt av. Vi formoder at dette vil gjelde fortsatt. Derfor ber vi om at barnehagen bevares for framtida. Tenk framsynt framfor kortsynt.