Gå til sidens hovedinnhold

Hva går skattepengene mine til?

Robert Bettum ønsker for sin del, og for innbyggernes del, svar på mye rundt grunnforholdene i deler av Sande sentrum.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som engasjert innbygger i Holmestrand kommune har jeg fulgt med på den politiske debatten vedrørende planlagt ny sentrumsskole i Sande sentrum, og hva totalkostnadene på dette prosjektet vil bli for kommunen.

Det ble fattet et kommunestyrevedtak 16. desember i fjor som jeg lurer en del på. Jeg har sendt dette brevet med spørsmål til kommunalsjef teknisk Annette Finnerud, med kopi til virksomhetsleder Svend Bergan Grane, fagleder Martin Hagen og til lokalavisene.

Dette gjelder forvaltning av mine skattepenger, derfor har jeg meget stor interesse av å få svar på følgende spørsmål:

1) Det er foretatt makeskifte mellom Holmestrand kommune og utbyggere på det avsatte utbyggingsområdet. Hvilket grensesnitt og økonomisk risiko gjelder for kommunen her?

2) Hva sier områdemodellen om den økonomiske fordelingen mellom kommunen og utbyggerne? Hvilken økonomisk risiko ligger på kommunen her?

3) Hvem betaler for områdesikringen som ikke ligger inne i kontrakten til WeggerKvalsvik? Er grensesnittene kalkulert?

4) Hvem betaler for områdesikringen som ikke ligger inne i kontrakten til Meny? Er grensesnittene kalkulert?

5) Hvem betaler for områdesikringen som ikke ligger inne i kontrakten til Klokkerjordet Utvikling? Er grensesnittene kalkulert?

6) Hvorfor ligger den økonomiske risikoen på Holmestrand kommune om ikke Klokkerjordet Utvikling har tilgang på tomten i 2023? Er dette kalkulert og hva blir sluttsummen på dette?

7) Har Holmestrand kommune kalkulert hva disse områdesikringene vil koste i detalj for kommunen, dvs. geoteknisk områdestabilisering iht. NGI rapporter? Her holder det ikke med avsatt i budsjett eller prognoser. Tiltakene er så inngripende og kompliserte at her må kvalitetssikrede tall fremlegges.

8) Har Holmestrand kommune kalkulert hva erosjonssikring av Sandeelva vil koste i detalj?

9) I flg. NGI-rapporter fra 2017 og frem til desember 2020, så må Sandeelva erosjonssikres og området under de 3 prosjektene områdesikres. Har Holmestrand kommune kalkulert med dette?

10) Hva med grensesnittene i avtalen mellom Klokkerjordet Utvikling og Holmestrand kommune? Hvem betaler hva her og hva er summene på dette? Hva er kommunens risiko og sum her?

11) NGIs rapporter fra 2017 og frem til desember 2020 er kjente, hvorfor driver enkelte utbyggere og forhandler med Holmestrand kommune for å redusere sine økonomiske kostnader til dette?

12) NGI skriver i sin rapport datert 11.12.20 «at Holmestrand kommune har gitt føringer på at det bør tilstrebes å finne måter å oppnå tilfredsstillende skråningsstabilitet uten tiltak i Sandeelva - ikke motfylling og erosjonssikring.» Hvorfor er det gitt føringer fra kommunen på dette? Det virker som dette går på akkord med sikkerheten for hele områdestabiliteten og kun for å spare penger.

13) Hvorfor påvirker Holmestrand kommune og gir føringer til NGI når NGI skal være en uavhengig faglig instans? Er dette fordi Holmestrand kommune betaler for rapportene?

14) Utbygger på skoletomta opplyser at det skal skiftes ut/fjernes ca. 59.500 faste m3 med masser fra denne byggeplassen. Dette utgjør ca. 95.000 m3 som skal ut på lastebiler (omregningsfaktor 1,6). Dette utgjør ca. 4.800-5.000 turer med bil og henger ut av byggeplassen og videre ut i nærområdet. I tillegg til dette vil det tilkomme store mengder øvrige masser som skal inn på byggeplassen som ikke er medtatt her. Utbygger opplyser at de ser for seg erosjonssikring av avlastningsflater på til sammen 10.500 m2. NGI beskriver også kalkstabilisering av grunnen og området. Har Holmestrand Kommune foretatt noen form for miljøregnskap eller C02-regnskap for disse arbeidene?

15) Alle innbyggere i kommunen har krav på å vite sluttsummen for kommunens del i dette prosjektet og hvor store de økonomiske risikoer er ifm. dette.

16) Er alle kjente og ukjente grensesnitt i alle avtaler kalkulert og risikovurdert?

17) Rådmann i gamle Sande kommune skriver i sitt saksfremlegg i 2017 «sluttbehandling -områderegulering for Sande sentrum -reguleringsendring -områdemodell for felles infrastruktur», følgende: Rådmannen understreker at kommunen påtar seg økonomisk risiko for differansen mellom budsjetterte og faktiske kostnader. Hvilken økonomisk risiko er vurdert for dette og hva koster dette Holmestrand Kommune?

18) Vedtok kommunestyret 16.12.20 et økonomisk vedtak for dette prosjektet uten kjent sluttsum? Var alle grensesnitt i alle avtaler medtatt her?

19) Har investeringsrammen på 518 millioner kroner som ble fremlagt for kommunestyret 7. mai 2019 og justert for LPS til 558 millioner hensyntatt alle punkter ovenfor?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.