Til sammen representerer vi mer enn 3.000 bedrifter og en stor verdiskaping i regionen.

Vestfoldbanen er selve nerven i kollektivtransporten ut og inn av vår region, Vestfold og Telemark. Jernbanestrekningen er en av de travleste strekninger i landet og frakter i overkant av 9 millioner personer årlig.

Det har lenge pågått en høyst nødvendig utbygging av jernbanestrekningen, med målsetting om to (2) tog i timen til/fra Skien. Veldig store investeringer er de siste årene gjort for å kunne tilby en moderne jernbane, et forsterket og forbedret tilbud til togpassasjerene. Helt fra starten av har Bane Nor og nåværende VY oppnådd unison støtte for tanken om flere avganger og raskere transport på Vestfoldbanen. Gjennom Vestfoldkommunene har lokalsamfunn lagt til rette for en utbygging som ville sikre økt frekvens, mindre forsinkelser og raskere tog til og fra Oslo.

I arbeidet med knutepunkt Porsgrunn er det lagt ned mye arbeid fra kommune og samarbeidspartnere næringslivet for å nettopp legge til rette for effektive og gode løsninger for jernbanen. Alle har lagt til grunn at dette arbeidet bygger opp under målsettingen om verdens første klimanøytrale industriregion. For å kunne nå dette viktige samfunnsmålet er det avgjørende at tog er det naturlige for flest mulig pendlende passasjerer og fritidsreisende.

Begrensningene i de foreslåtte kjøreplanene vil ikke sikre at målene nås.

Skoppum stasjon står ferdig om kort tid. Alle stasjoner nord for Tønsberg er etter dette klare til at VY skal kunne levere på løftene om flere og raskere tog. Den store andelen av pendlere inn- og ut av fylket har, med rette, store forhåpninger til at løftene innfris i tillegg til at omfanget av forsinkelser reduseres kraftig.

Mange reisende pendler inn til byene i Vestfold og til Grenland. I tillegg er det, slik vi oppfatter det, stadig økning i pendlertrafikken mellom byene i regionen. Å legge til rette for at flest mulig kan ta tog er en nasjonal målsetting, å legge til rette for effektiv transport av arbeidstakere også inn til Grenland og Vestfoldbyene vil sikre at næringslivet i regionen kan fortsette å vokse.

Regionens næringsliv konkurrerer med regionene rundt om hender og hoder og er avhengig av at ansatte kommer effektivt til og fra jobb.

Det foreligger konkrete store investeringsplaner i næringslivet i regionen. Grenlandsområdet vil, hvis planene realiseres, ha en stor vekst noe som vil bety at mange nye må ansettes. Det planlegges for vekst også i byene i Vestfold, enkelte byer, slik som Holmestrand, opplever allerede stor vekst.

I tillegg planlegger kommunene for nye innbyggere. I en slik sammenheng vil Vestfoldbanen bli stadig viktigere både for å transportere arbeidskraft inn- og ut av regionen, men også for å sikre at flest mulig kan bruke tog på fritidsreiser.

Effektive kollektivløsninger er en forutsetning for å sikre at fylkets viktigste utdanningsinstitusjoner, Universitetet med campus Vestfold og Porsgrunn, kan fortsette det viktige arbeidet med å utdanne kompetansen næringslivet i regionen har behov for. Forslaget til kjøreplaner som er lagt frem gjør det vanskeligere for studenter og ansatte på universitetet å bruke tog mellom regionens byer og mellom Oslo og campusområdene. Dette vil gjøre utdanningsinstitusjonen regionen er avhengig av mindre attraktiv og det kan vi ikke akseptere.

I de planene vi er bedt om å uttale oss til, legges det til grunn at reisende i Sande, Holmestrand og Horten må skifte tog i Tønsberg dersom de skal sørover, og på Oslo S dersom de f.eks. skal til Oslo Lufthavn eller Lillehammer.

En slik måte å legge opp togruter på vil bety at innbyggere og arbeidstakere i denne delen av regionen får et dårligere tilbud enn lovet og dårligere tilbud enn de fleste andre i regionen. Det betyr også at alle bedriftene i kommunene som omfattes av det vi anser som et redusert tilbud, ikke vil få en mest mulig effektiv transportåre for arbeidstakere som bruker tog for å komme på jobb. Spesielt vanskelig blir det for togpendlere som skal sørover etter at de er ferdige på jobb, og for de som er avhengige av flyreiser i jobbsammenheng enten det gjelder reiser fra regionens egen flyplass Torp eller Oslo Lufthavn.

Kampen om arbeidskraft er allerede stor og, som nevnt, er regionens bedrifter i skarp konkurranse med andre regioner i Norge og utlandet. En vesentlig faktor for å lykkes i rekrutteringsarbeidet er at arbeidstakere raskt har muligheten for å pendle inn til jobb og hjem igjen etter endt arbeidsdag.

NHO og Næringsforeningene anser at det er like naturlig at arbeidstakere pendler inn i vår region som ut.

Dersom deler av regionen får et dårligere tilbud kan det hende at bedriftene i disse områdene vil få enda en utfordring i kampen om gode hender og kloke hoder. Gjennom svarene på NHOs årlige kompetansebarometer vet vi at kompetansemangelen og utfordringene med å rekruttere nye ansatte er utfordringer også bedriftene i våre kommuner, i vår region, opplever.

Vi kan ikke akseptere at våre bedrifter, og deres ansatte, får et dårligere togtilbud.

Vi ber derfor Jernbanedirektoratet om å snu i denne saken og sikre at alle togreisende, pendlere og de som bruker tog på fritidsreiser, får et best mulig tilbud. En rask, effektiv og punktlig jernbane er noe vi må kunne forvente etter at storsamfunnet har investert kraftig de siste årene og etter at berørte kommuner har lagt ned stor innsats i planarbeidet for å sikre at bedrifter og innbyggere for et moderne og godt togtilbud.