Nå synes jeg det er på tide å belyse fakta i prosessen med ny vei gjennom sentrum i Holmestrand og hvorfor Vestfold fylkespolitikerne besluttet å stenge Holmestrandstunnelen. Ordfører Svele uttaler at Holmestrands befolkning er 2 år for seint ute med sine demonstrasjoner.

Jeg vil si at aksjonistene er 6 år for seint ute. I denne saken har det vært mer behagelig å ikke vise åpenhet. 

Intensjonsavtale med Holmestrand Utvikling

Vi må gå tilbake til 2011 i bystyresak 112/11 den 16.11.2011.

I denne saken var det til behandling en intensjonsavtale med Jarlsberg eiendom (nå Holmestrand Utvikling), en intensjonsavtale om hva de ønsket for å utvikle byen.

Et av punktene i intensjonsavtalen var «Ny vei gjennom byen». Dette for at sentrum og Langgata skulle omgjøres til gågate og handlegate. Denne strekningen er eid av Vestfold fylke. (fylkesvei 313)

Denne intensjonsavtalen ble vedtatt mot 1 stemme.

Vi hadde her behandlet en intensjonsavtale mellom Jarlsberg Eiendom og Holmestrand kommune. I saksfremlegget om hva akkurat dette punktet skulle bety videre, var en godt skjult agenda for bystyret.

Avstemmingen hadde selvsagt fått et annet utfall hvis bystyret hadde oppdaget at med dette vedtaket ville Holmestrand i perioder gå tilbake til 1970-åra med E-18 trafikk gjennom byen.

Fra nå av ble det bak kulissene jobbet med å få overordnet myndighet til å ikke bevilge penger på å få satt Holmestrandtunnelen i kjørbar stand etter EU-direktiver, men heller bevilge penger på ny vei gjennom sentrum slik Jarlsberg Eiendom ønsket i intensjonsavtalen. Dette kom fram i bystyret i 2013.

Gikk inn for å stenge tunnelen

Da var det jobbet med dette i ro og mak i 2 år.

Så går vi til 2013 i sak 62/13 i bystyret 18.09.2013, hvor vi behandler «fremtidig bruk av Holmestrandstunnelen».

I saksfremlegget kom det fram i en høringsuttalelse fra Statens veivesen «at Holmestrand kommune er positiv til stenging av Holmestrandtunnelen under forutsetning av ny vei».

Da jeg leste dette stusset jeg veldig, og lurte på hvordan Holmestrand kommune kunne si dette.

Jeg spurte i innlegg om hvem som hadde gitt rådmannen mandat til å gå i dialog med overordnet myndighet og Statens vegvesen om at kommunen var villig til å stenge tunnelen.

Det hadde ikke vært noen sak i bystyret om at det var ønske fra Holmestrand kommune om å stenge Holmestrandtunnelen. Vedtaket ang. tunnelen var at den skulle åpnes for trafikk når Jernbaneverket var ferdig med det nye jernbanesporet gjennom Holmestrand. Dette vedtaket forholdt jeg og flere i bystyret oss til, så lenge vi ikke hadde hatt noen sak om dette.

Jeg fikk da til svar fra ordfører Svele at dette har vi bystyrevedtak på. Han viste til intensjonsavtalen i sak 112/11 i bystyret 16.11.2011, i punktet «ny vei gjennom Holmestrand».

Slikt som dette skaper politikerforakt og er lite tillitvekkende.

Skjulte agendaer skal ikke forekomme

For en kommune er det viktig med åpenhet, grundighet og ærlighet slik at det blir gode prosesser med gode debatter og en demokratisk riktig beslutning. Saksfremlegget må inneholde de opplysningene man trenger for å fatte et riktig og godt vedtak. Skjulte agendaer skal ikke forekomme.

I viktige saker må befolkningen få innblikk i hva som foregår slik at de har anledning til å si sin mening før det er for seint.

Det var Vestfold fylke som eide Holmestrandstunnelen, og det var fylkespolitikerne som vedtok å stenge Holmestrandstunnelen, men det var etter påtrykk fra Holmestrand kommune.

Tror neppe fylkeskommunen hadde besluttet å stenge Holmestrandstunnellen hvis bystyret i Holmestrand hadde vært samlet om at de ville beholde tunnelen.

Jeg føler virkelig med beboerne som i perioder må tåle E18-trafikken som før gjennom sentrum.

LES OGSÅ: Får pepper for tunnelutspill