Særlig fordi noen av forslagene kommer som lyn fra klar himmel, uten at tilstrekkelig utredninger og informasjon foreligger.

Når det likevel hevdes at det er disse kommunale institusjonene som gjør Hof attraktivt, ser vi oss nødt til å skrive noen ord.

Hverken undertegnede eller resten av Høyre har bestemt hva vi vil gjøre i budsjettprosessen, men vi finner grunn til å gi et litt mer balansert bilde enn det som har kommet frem de siste dagene.

For, det er en kjensgjerning at de tre institusjonene i dag ikke nødvendigvis fungerer slik de er ment. Å si at det er disse som gjør bygda attraktiv, blir for oss helt uforståelig. Men la oss ta tak i dem én etter én:

Barnehagen i Eidsfoss har blitt nedprioritert i kommunal regi de siste årene. Det er vedlikeholdsetterslep i million-klassen, lite fagmiljø, og liten grad av tillit mellom brukerne og kommunen. De som nå har jobbet beinhardt for å få barnehagen til å bestå, er de samme folka som nå vil ta over driften. De har vist og viser at de vil satse på barnehagen. At et ønsket privat tilbud overgår et usikkert kommunalt tilbud, kan neppe sies å være en svekking av bygdas plass.

Springvannsløkka var et godt tiltak da det i sin tid ble opprettet i gamle Hof kommune. Etter hvert har vi imidlertid sett konsekvensene av å drive en slik institusjon i en liten kommune; det er ikke store nok brukergrupper til at man kan sikre optimale tjenester for alle, særlig ikke for dem med alvorlige og komplekse utfordringer. For oss i Høyre er det brukerne som må være i fokus. Når alle brukere vil få et tjenestetilbud et mer egnet sted i kommunen, for noen også kanskje i Hof, mener vi at man endelig klarer å ta ut positive effekter fra kommunesammenslåingen med brukernes behov i sentrum.

Det viktigste for oss i Høyre er å ha best mulig tilbud til alle brukere i egen kommune. Vi skal hente flere brukere hjem, blant annet ved å opprette omsorgsboliger ved Stuabrua i Hof, og samtidig spare penger. Et trygt og godt tilbud innenfor egne kommunegrenser mener vi vil være med på å gjøre bygda vår til et attraktivt sted å bo - også i fremtiden.

Når det gjelder Veset er det viktig for oss i Høyre at det stilles noen spørsmål før vi er villig til å godta en sånn endring. Her må vi ha en ordentlig prosess, hvor konsekvenser kartlegges og brukere, pårørende og ansatte høres. Det sier seg selv at dette ikke vil bli gjort før årets budsjett vedtas. Da får vi heller komme tilbake til forslaget, når en slik kartlegging foreligger.

Vi ser likevel at vi blir nødt til å gjøre noen prioriteringer i fremtiden. Vi må samlokalisere og samorganisere for å få ut effekter av kommunesammenslåingen – økonomisk, men også faglig. Virksomheter både innen sykehjem og omsorgstjenester må samles. Veset er i dag ikke bygd som et sykehjem, noe som gjør at bygget kommer dårlig ut i «konkurransen» om sykehjemsdrift i fremtiden.

For oss i Høyre blir det viktigste fremover å komme med best mulig tjenester til innbyggerne i kommunen, istedenfor å skape konkurranse mellom de ulike delene av den om hvor tjenestene skal være lokalisert.

For heller ikke i dag kan vi få tjenestene akkurat der hver enkelt innbygger ønsker det, noe som også gjelder for pårørende og brukere på Veset. Spesialiseringen har nemlig allerede startet, blant annet for å sikre tjenestene større fagmiljøer og mer kompetanse. Noen av dem vil være lokalisert i Hof, noen i Sande og noen i Holmestrand. Det betyr heldigvis at det vil være lys i byggene på Veset-åsen i årene som kommer, selv om driften kanskje vil være noe endret.

Selvfølgelig vil ikke alle endringene være ønsket av alle. Men med en stadig økende andel eldre i befolkningen, kan vi ikke løse fremtidens utfordringer med dagens løsninger. Da må vi stake kursen for hva som blir det viktigste å prioritere i det videre. Og det er ikke vi i tvil om:

Vi i Høyre er opptatt av kvalitativt gode tjenester til innbyggerne våre. Vi er opptatt av folka som skal bruke dem.

Folka som bor i bygda og i kommunen. Hva som er den beste løsningen for dem, vil fremtiden vise. Men noe må gjøres for at vi skal sikre best mulig tjenester for både hofsokninger og hele kommunen i årene fremover.

Bare på den måten sikrer vi et bærekraftig lokalsamfunn for eldre, og yngre som skal drive bygda videre i framtida. For det er tross alt folka som utgjør bygda vår, og gjør den attraktiv.