Den 22. november var det åpent møte i et fullstappet Hof flerbrukshus vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjettmessige endringer innen helse- og omsorgstjenester i Nye Holmestrand kommune. Kommunalsjef Frode Hestnes orienterte.

Bakgrunnen for møtet var at Jarlsberg Avis den 5. 11. d.å. fortalte om kommunedirektørens budsjettforslag som bl.a. innebærer avvikling av drift ved Springvannsløkka i Hof og avvikling av sykehjemsdriften ved Hof Bo- og Behandlingssenter til fordel for rendyrking av sykehjemsdrift ved Holmestrand og Sande Bo- og behandlingssenter. I Hof ville budsjettforslaget også bety stans av all produksjon ved kjøkkenet på Hof Bo- og behandlingsenter og omgjøring av dagens sykehjem til omsorgsboliger.

I den såkalte «plattformen» for etablering av nye Holmestrand står det klart at dagens sykehjem skal bestå, dvs. i Hof, Holmestrand og Sande.

Dette dokumentet er underskrevet av de da sittende ordførerne, hvorav den ene sitter som ordfører i dag. Det fremlagte budsjettet er utarbeidet av administrasjonen v/ kommunedirektøren, dvs. at kommunedirektøren ved dette budsjettforslaget ikke har lagt til grunn det politikerne var enige om som politisk plattform. Politikerne har imidlertid sjansen nå til å gjenopprette denne feilen ved budsjettbehandlingen i kommunestyrets møte den 14. 12. 2022.

Det er også på tide å minne om at nye Holmestrand skulle være en flersenterkommune jfr. ovennevnte plattform.

Vi har ikke merket for mye til det, og en seriøs behandling forventes. Den foreslåtte nedleggelsen av Hof Bo- og behandlingssenter som sykehjem skal jfr. kommune-direktøren bl.a. føre til nedenstående punktvise endringer med undertegnedes kommentarer i kursiv:

*Overføre sykehjemsplasser til Sande for syke demente pasienter. Dette krever bygging.

*Et antall sykehjemsplasser tiføres 3-tallet ved Rove sykehjem i Holmestrand. 3-tallet er omsorgsbolig i dag og må bygges om til sykehjem.

*Slette 20 sykehjemsplasser i Hof. Kommentar: Dette forslaget alene virker meget spesielt, det vil si motsatt av det man forventer, når vi vet at etterkrigskullet nå begynner å få behov for kommunale helsetjenester. Vil ikke disse bli syke?

*Hof Bo- og behandlingssenter (Veset) gjøres om til 41 omsorgsboliger – altså ikke lenger sykehjemsfunksjon. Kommentar: Ombyggingsbehov? Hvis Husbankens krav til omsorgsbolig skal legges til grunn, antas antall omsorgsplasser å bli lavere enn angitt antall.

*Det foretas ombygging ved Rove sykehjem.

I en separat saksutredning leser vi om behov for helsehus. Av denne fremgår at ved en slik etablering kan tomten på Rove selges som en attraktiv boligtomt for etablering av nevnte helsehus et annet sted.

Altså tenkes det fremlagte budsjettforslaget vedrørende Rove og 3-tallet å gjelde kun for en kortere periode for så å bli skrotet til fordel for et nytt helsehus.

I en annen separat sak leser vi om samlokalisering av hjemmetjenesten og om eventuelt behov for bygging av et hus på Grelland som en sentral plassering i forhold til de 3 tidligere kommunene. Av det ovenstående fremgår at det foreslås mye bygging og investeringer samtidig som man klager over stramme budsjetter og behov for innsparing.

Det er grunn til å minne om at Hof Bo- og behandlingssenter på Veset står der i dag og at det er vanskelig å se for seg budsjettmessig lønnsomhet med alle nevnte byggeprosjekter.

Det antas at hver av de 3 tidligere kommunene ønsker å beholde sine sykehjem, - det antas også å være det mest ønskelige både for den enkelte bruker og for pårørende – da hver og en føler tilhørighet til eget bosted.

Dagens ordning med 3 sykehjem og noen omsorgsboliger støtter også opp om denne nærhetstanken. I tillegg ivaretas politikernes løfte om at dagens sykehjem skal bestå og at flersenterstrukturen opprettholdes på dette feltet.

Et omsorgssenter har krav til beboerne om egenbetaling, avhengig av inntekt og formue. Ved å legge alle kommunens omsorgsboliger til Veset vil stedet bli Holmestrand kommunes «betalingsinstitusjon», - ikke veldig attraktivt!

Vi registrerte at kommunalsjefen for helse, omsorg og velferd bruker begrepet omsorgssentra om de 3 tidligere kommunenes «samlingssted» for helsetilbud. I dette begrepet usynliggjøres endring av sykehjem til omsorgsbolig. Dette er ikke et dekkende begrep for hva som ønskes med Hof Bo- og Behandlingssenter – nemlig opprettholdelse med sykehjemsfunksjon eventuelt i form av overføring av rehabiliteringsfunksjonen som nå ligger i Holmestrand.

Ved dette vil også plattformens krav om sykehjem i hver av de tidligere kommunene ivaretas.

Når det gjelder ovennevnte behov for samlokalisering av hjemmetjenesten, vil disse ansatte i hjemmetjenesten kunne ha sin base ved sykehjemmet i hver av de 3 tidligere kommunene. Dette vil overflødiggjøre behov for etablering av det foreslåtte bygget på Grelland og spare både investeringskostnader og miljø, - det sistnevnte i form av mindre kjøring!

Det er forståelse for at man må se på helheten når det er lite økonomiske midler, men man må også innse at det økende antall eldre – etterkrigskullet – heller vil ha behov for flere sykehjemsplasser enn færre. Det er grunn til å minne om de investeringer som gjøres på andre av kommunens områder – kanskje disse burde dempes til fordel for økt budsjettmessig behov innen helse- og omsorgssektoren.

Budsjettoverskridelser innen helsesektoren tilsier at det ikke er nok midler innen sektoren med det økende antall eldre.

I orienteringsmøtet på flerbrukshuset som var innledningen til dette innlegget, ble det vist til kommunestyrevalget neste år og ytret et ønske om at velgerne skal få vite hva de ulike partiene står for i saken om helsetilbud i Holmestrand kommune. Vi har lest og hørt kommunedirektørens budsjettforslag, men ønsker at det skal foretas beregninger av andre alternativer for helsetjenestene – også de ovenfor foreslåtte.

Politikerne bes anmode administrasjonen om dette, slik at vi ikke bare presenteres for den løypa som er skissert av kommunedirektøren.

Dette vil gi et større engasjement fra innbyggerne til politisk støtte ved valget i 2023!