Planen skisserer tilstanden i fjorden. Den inneholder en rekke tiltak for å bedre vannkvalitet og livet i fjorden, og å øke tilgjengeligheten til strandsonen. Spørsmålet er om denne planen vil redde Oslofjorden, eller er det mange gode intensjoner som bokstavelig talt vil renne ut i havet?

Planen inneholder mange gode intensjoner og mål, og det trengs. Oslofjorden er i krise. Faunaen skranter, fisk og dyreliv er på et bunnivå. Gledelig er det også at planen tar opp allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen. Dette er viktig da 70 % av strandsonen rundt Oslofjorden er bygd ned, slik tilfellet også er i vårt distrikt. Planen beskriver sterkt press på arealene i strandsonen og nevner en betydelig bit-for-bit-nedbygging i 100-metersbeltet.

Det stadfestes også at mange hus- og hytteeiere utvider plenareal, setter opp gjerder, skilt og hagemøbler. Alt dette hindrer tilgjengelighet. Små tiltak, som samlet utgjør et betydelig problem, kan vi lese i planen. Regjeringa ser dagens utfordring.

Finansieringa synes imidlertid svak og utydelig. I tiltaksplanen blir mer uforpliktende ord som vurdere, videreføre, veilede og stimulere flittig brukt. Et tiltak er å videreføreordningen med statlig sikring av attraktive friluftslivsområder nær store befolkningskonsentrasjoner. God intensjon, men altså videreføre en ordning som i dag er økonomisk meget mangelfull. Ingen løfter om mer penger til oppkjøp. Prisnivået på strandeiendommer i vårt distrikt er skyhøyt. Eiendommer finnes, men det må legges store summer på bordet for å sikre seg disse.

Et annet tiltak er vurdere å etablere en ordning med juridisk bistand til kommuner for å klargjøre grensene mellom innmark og utmark, og fjerne ulovlige inngrep og stengsler som hindrer lovlig ferdsel. Igjen et vagt og uforpliktende uttrykk, vurdere å etablere, ingen konkrete løfter om hjelp til kommunene. Støtteordning til juridisk bistand lå i statsbudsjettet fram til 2014, da regjeringa med Høyre og FrP fjernet den. Kommunene skulle nå klare seg selv mot rike hytteeiere med store ressurser. Små kommuner har ikke økonomi eller faglighet til å hamle opp.

SV har i sine alternative budsjetter foreslått midler til juridisk hjelp til kommunene, og blitt nedstemt. Vil regjeringspartiene nå gjeninnføre en slik ordning?

Et tredje tiltak handler om å stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med etablering av kyststier. Igjen et godt tiltak, men et vagt uttrykk. Hva ligger i stimulere? Færder kommune har vedtatt å opprette en prosjektstilling over tre år for å fjerne ulovlige stengsler, en veldig gledelig satsing fra kommunens side som finansieres av egne midler. Da et tilsvarende oppryddingsarbeid ble gjennomført i Hurum, fikk kommunen tilskudd fra fylket og statsforvalter. Det er ikke mulig nå. Miljøverndirektoratet har utgitt nye veiledere for kartlegging og fjerning av stengsler, men heller ikke her følger penger med.

På pressekonferansen da planen ble presentert, var Rotevatn veldig vag når økonomi ble tema. Han henviste til hvert enkelt budsjett framover, og håpet kommunale myndigheter ville prioritere. Det er så man nesten ikke tror det man hører. Kommunekassene rundt om er for tida nærmest bunnskrapt.

I vårt område er kommunene mer opptatt av å spare penger på budsjettene framover. Nye tiltak er i stor grad skjøvet fram i tid. I en slik situasjon håper altså miljøvernministeren at miljøsaker skal vinne kommunale budsjettkamper med helse og skole, områder som skriker etter penger og bemanning, og som allerede drives på sparebluss.

Kommunene trenger midler til å gjøre jobben for å øke tilgjengeligheten i strandsonen, både til juridisk hjelp og til oppkjøp. SV la i sitt alternative statsbudsjett for 2021 inn adskillig større overføringer til kommunene, mer penger til oppkjøp av eiendommer og en sum til juridisk hjelp. Nå legger regjeringa opp til årlige budsjettkamper framover. Det er ikke tilstrekkelig.

SV lover å legge penger på bordet for oppkjøp, tilrettelegging og bedre kommuneøkonomi.