Knut Håvard Bekkevold tegner den 7. september 2023 i Jarlsberg Avis et feilaktig skremselsbilde av hva et mulig mottak av forurensede masser på Mossåsen kan bety for naboer, drikkevann og miljø. Han avslører samtidig manglende innsikt og forståelse av hvordan moderne massedeponier er lovregulert, bygget og driftet, og hvilken tjeneste slike anlegg faktisk yter for miljøet lokalt og regionalt.

I alle områder påvirket av menneskelig bebyggelse og aktivitet finnes det tomter og arealer der grunnen er forurenset. Disse lekker i dag forurensinger til omkringliggende miljø, og påvirker blant annet drikkevannskilder som Eikeren. Over tid ryddes slike tomter opp, og forurensede masser fraktes til godkjente mottak/deponier. Selve grunnfunksjonen til slike massedeponier er å hermetisk lukke forurensede masser inne for all ettertid, slik at omkringliggende miljø ikke lenger forurenses. Etablering av et slikt mottak på Mossåsen vil derfor bidra positivt for miljøet i Holmestrand, både ved at avrenningen til Eikeren reduseres, og at tomter og arealer i regionen ryddes opp og kan utvikles til nye bolig- og næringsområder.

Vi vil også avvise at det regelmessig forekommer ukontrollerte utslipp av forurenset vann ved våre øvrige mottaksanlegg, slik det hevdes i innlegget. Sitatet som tillegges vår fagansvarlige for deponiteknikk er tatt ut av sin sammenheng, og er dermed heller ikke riktig. Vi kan berolige naboer og interesserte om at et fremtidig mottaksanlegg for forurensede masser på Mossåsen ikke vil medføre forurensning av verken vann eller grunn. Driftsselskapet for et fremtidig mottak vil også måtte stille med finansielle garantier, som vil dekke avslutning, opprydning og etterdrift dersom selskapet skulle gå konkurs.

Vi er åpne for alle som er nysgjerrige på den planlagte virksomheten, og svarer gjerne på spørsmål. Vi vil anbefale Bekkevold å ta en slik samtale med oss neste gang han usikker på hva et mottak for forurensede masser er, fremfor å fremsette grunnløse påstander og spre frykt i Jarlsberg Avis.