Da Jernbaneverket skulle begynne på føringen av jernbane gjennom Holmestrand fattet bystyret et enstemmig vedtak om at Holmestrandtunnelen skulle gjenåpnes den dagen Jernbaneverket var ferdig med jobben. Jernbaneverket skulle sette i stand tunnelen etter bruk. Jeg var i bystyret på denne tiden. Så kunne vi lese i Jarlsberg avis om hvor dyrt det ville bli å åpne tunnelen igjen. Jeg tror Jarlsberg hadde oppslag om dette 2 eller 3 ganger. Var det bestilt skremselspropaganda?

Nå er det igjen på sin plass å belyse fakta i prosessen med ny vei gjennom sentrum i Holmestrand og hvorfor Vestfold fylkespolitikerne besluttet å stenge Holmestrandtunnelen. Vi må gå tilbake til 2011 i bystyresak 112/11 den 16.11.2011. I denne saken var det til behandling en intensjonsavtale med Jarlsberg eiendom (nå Holmestrand Utvikling), en intensjonsavtale om hva de ønsket for å utvikle byen. Et av punktene i intensjonsavtalen var «Ny vei gjennom byen». Dette for at sentrum og Langgata skulle omgjøres til gågate og handlegate. Denne strekningen er eid av Vestfold og Telemark fylke. (fylkesvei 313) Denne intensjonsavtalen ble vedtatt mot 1 stemme.

LES Hedda på 7. plass på Høyres stortingsliste

Vi hadde her behandlet en intensjonsavtale mellom Jarlsberg Eiendom og Holmestrand kommune. I saksfremlegget om hva akkurat dette punktet skulle bety videre, var en godt skjult agenda for bystyret. I samme møte burde det vært en sak om veg eller tunnel, men bystyret den gang fikk aldri diskutere ny veg eller fortsatt tunnel. Vi ble ført bak lyset. Avstemmingen hadde selvsagt fått et annet utfall hvis bystyret hadde oppdaget at med dette vedtaket ville Holmestrand i perioder gå tilbake til 1970 åra med E-18 trafikk gjennom byen. Fra nå av ble det bak kulissene jobbet med å få overordna myndighet til og ikke bevilge penger på å få satt Holmestrandtunnelen i kjørbar stand etter EU direktiver, men heller bevilge penger på ny vei gjennom sentrum slik Jarlsberg Eiendom ønsket i intensjonsavtalen. Dette kom fram i bystyret i 2013. Da var det jobbet med dette i ro og mak i 2 år.

Så går vi til 2013 i sak 62/13 i bystyret 18.09.2013, hvor vi behandler «fremtidig bruk av Holmestrandtunnelen». I saksfremlegget kom det fram i en høringsuttalelse fra Statens veivesen »at Holmestrand kommune er positiv til stenging av Holmestrandtunnelen under forutsetning av ny vei. Jeg har alltid lest sakspapirene grundig og da jeg leste dette stusset jeg veldig, og lurte på hvordan Holmestrand kommune kunne si dette. Jeg spurte i innlegg om hvem som hadde gitt rådmannen mandat til å gå i dialog med overordna myndighet (Vestfold fylkeskommune) og statens vegvesen om at kommunen var villig til å stenge tunnelen.

Det hadde ikke vært noen sak i bystyret om at det var ønske fra Holmestrand kommune om å stenge Holmestrandtunnelen. Vedtaket ang. tunnelen var at den skulle åpnes for trafikk når Jernbaneverket var ferdig med det nye jernbanesporet gjennom Holmestrand. Dette vedtaket forholdt jeg og flere i bystyret oss til, så lenge vi ikke hadde hatt noen sak om dette. Jeg fikk da til svar fra ordfører Svele at dette har vi bystyrevedtak på. Han viste til intensjonsavtalen i sak 112/11 i bystyret 16.11.2011, i punktet «ny vei gjennom Holmestrand».

LES Stor frustrasjon rundt veisaken i Holmestrand sentrum: – Vi må bli hardere i klypa

Her kan det se ut som Holmestrand kommune med ordfører i spissen førte Vestfold fylkeskommune bak lyset med å ha samtaler om noe som ikke var diskutert i bystyret. Slikt som dette skaper politikerforakt og er lite tillitvekkende. For en kommune er det viktig med åpenhet, grundighet og ærlighet slik at det blir gode prosesser med gode debatter og en demokratisk riktig beslutning. Saksfremlegget må inneholde de opplysningene man trenger for å fatte et riktig og godt vedtak. Skjulte agendaer skal ikke forekomme. Det var Vestfold fylke som den gang eide Holmestrandtunnelen, og det var fylkespolitikerne som vedtok å stenge Holmestrandtunnelen, men det var etter påtrykk fra Holmestrand kommune før det ble diskutert i bystyret at den skulle stenges. Hvis Holmestrand kommune hadde forholdt seg til tidligere vedtaket om at Holmestrand tunnelen skulle gjenåpnes etter at Jernbaneverket var ferdig med jobben gjennom byen vil jeg tro at trafikken hadde gått i tunnelen i dag.

LES Barnehagen i Eidsfoss med de ni livene – reddet igjen: – Mer enn bare en barnehage

Håper dagens politikere i Holmestrand kommune ser at å gjenåpne tunnelen vil være det beste for byen og dens befolkning. Vi er alle kjent med hvor farlig kvikkleira er hvis en uroer den. Ønsker virkelig dagens politikere å utfordre kvikkleira med fare for å utløse skred?

Vi husker alle hvilke krefter kvikkleira kan forårsake når vi tenker tilbake på hva som skjedde med Skjeggestadbrua.