Jeg sitter ikke på alle fakta og konsekvenser rundt de forslag og løsninger som foreligger for å få kommuneøkonomien på rett kjøl igjen. Det tror jeg ærlig talt ikke de som gjør beregningene og fremmer forslagene gjør heller.

Det blir ikke færre barn og eldre av en sammenslåing. Forventningen var at disse skulle få et bedre tilbud, men realiteten er det motsatte som skjer.

Administrasjonen virker svært opptatt av å sentralisere og effektivisere innen disse områdene og er mindre interessert i å tenke igjennom hva de selv bruker penger og ressurser på. Hver gang økonomien i en kommune er presset er budskapet: Dette vil gå ut over tilbudet til barn og eldre. Med andre ord de mest sårbare og de som gir mest effekt når det triste budskapet skal formidles. Barnehager og barneskoler legges ned uten tanke på den betydningen det har for barna og lokalmiljøet. Det henvises til innsparinger som er relativt dårlig dokumentert.

Det kuttes i operative tjenester som er de som folk faktisk legger merke til, setter pris på og i mange tilfeller er avhengig av.

Det er de som er kommunens ansikt ut mot beboerne, ikke administrasjonen. Man ønsker å kutte i hjemmesykepleie, skole og barnehage. Dette igjen medfører økt press på de som jobber innen disse områdene, dårligere tjenester og økt frafall og enda høyere sykefravær. Ingen god start etter en sammenslåing. Til alvorspregede ordførere og kommunedirektører som presenterer det tunge budskapet vil jeg si: Snu dere rundt og se på deres egen administrasjon og hva dere bruker penger på. Er det noe å spare der?

Når man sitter sentralt i en stab er det fort gjort å tenke at vi er uunnværlige. Det er vi som driver kommunen og i noen tilfeller er det sant, men ikke gjennomgående. I forbindelse med sammenslåingen har 3 staber blitt til en.

Det må være et ikke ubetydelig antall overtallige i den nye organisasjonen.

Hvis dette ikke er tilfellet faller argumentet som ble brukt rundt effektivisering så å si ut. Nå vet jeg at det ble sagt at ingen skulle miste jobben som følge av sammenslåingen. I trange tider er det imidlertid ikke noen vei rundt å slanke den sentrale organisasjonen før man går løs på helsetjeneste, aldershjem, skoler og barnehager. Man må ta de vanskelige samtalene og de tøffe avgjørelsene og kompensere de det gjelder på en fornuftig og rettferdig måte. Dette innebærer ikke, som er gjort i noen tilfeller, at man kjøper seg ut av problemet ved å tilby sluttavtaler som er for gode til å si nei til. I utgangspunktet har vel kommunalt ansatte det samme stillingsvernet som ellers i samfunnet.

Det er lett å bruke andres penger. Det er våre skattepenger som i stor grad finansierer kommunen og vi bør være opptatt av hva vi får igjen for dem.

Nå økes eiendomsskatten i årene fremover og det var planlagt å retaksere eiendom og virksomheter i Holmestrand. Dette med en kostnad på flere millioner kroner. Dette ser det heldigvis ikke ut til å bli noe av i denne omgang. Hvis jeg ikke husker feil ble det sagt at eiendomsskatt ønsket man ikke å ha i den nye kommunen. Må man så må man og så får man heller stille seg slik at man ikke er avhengig av den på sikt.

Kommunen sitter på lokaler i alle de 3 tidligere kommunene. I Sande er det et relativt stort rådhus og god plass til brakkerigger hvis behovet er der. Det er eksisterende lokaler i Holmestrand og sikkert også i Hof. På alle disse stedene går det sikkert an å utnytte plassen bedre enn i dag. I tider hvor økonomien er trang må man avfinne seg med litt slitte lokaler og å sitte trangt inntil det er rom for noe annet.

Det er imidlertid foreslått å inngå leieavtale for de neste 10+5+5 årene med private utbyggere. Det blir sagt at man skal gå for det rimeligste alternativet og det ble anført at da slapp kommunen vedlikeholdet!? Det er også blitt anslått noen store besparelser her før man åpenbart vet hva leien blir. Her kommer det umiddelbart opp noen spørsmål.

Tror kommunen at utbygger leier ut til under selvkost og uten å beregne en fortjeneste på utleien? Skal man selge eksisterende kommunal bygningsmasse som en del av dette?

En grunn til økning i folketall i Holmestrand er den sentrale beliggenheten, nærhet til sjø og skog og et godt oppvekstmiljø for barn samt et godt tilbud til eldre. Tilgang på passende leiligheter, tomter og hus bidrar også til å trekke til seg barnefamilier. Man bruker lave fødselstall som et argument for å legge ned skoler og barnehager. Det henviser til at hvis vi ikke hadde hatt innflytting hadde ting vært mer dramatisk. Er ikke nettopp det en viktig oppgave for både politikere og administrasjonen å legge til rette for ønsket vekst. I Hof er det planlagt store feltutbygginger og i Eidsfoss er det allerede en del nybygg. Hva med skole og barnehagedekningen når alt dette står ferdig? Er planen å legge ned for å bygge opp igjen, eller skal de kjøres med buss til Holmestrand? I Skafjell og i Selvik er det planlagt til dels store utbygginger. Hva vil dette gjøre med behov for barnehage og skole?

Når det gjelder Galleberg skole, som kommunedirektøren forslår nedlagt, så har det vært et sterkt og gledelig engasjement fra både elever, foreldre og besteforeldre for å beholde skolen.

Den er viktig for de som går på den og viktig for nærmiljøet. Hvor har man tenkt å gjøre av de elevene som går der i dag og vil det medføre behov for utbygging der de havner og hva koster transport? Det er også foreslått å se på muligheten av Galleberg Skole som barnehage til avlastning for Haga. Da blir situasjonen at vi transporterer elever fra Galleberg til Kjeldås og Haga og barnehagebarn fra Haga til Galleberg!

Dette virker ikke hverken kostnadseffektivt eller særlig miljøvennlig. Det er potensial for mer utbygging av boliger på Galleberg, hvis kommunen vil. Det vil også skje et generasjonsskifte i mange av de eksisterende boligene de neste årene. Elevtallet på skolen har svingt historisk og vil svinge i fremover.

Jeg håper at Holmestrand kommune utvikles videre, også i utkantene.

At vi beholder en god eldreomsorg og tar vare på de minste i nåværende struktur for skole og barnehage. Dette er fundamentet for videre befolkningsvekst. Besparelser må tas andre steder.