Gå til sidens hovedinnhold

Full strid om nytt høydebasseng ved Gjøgri

Grunneieren ønsker ikke å avstå grunn til tiltaket. Vestfold Vann går inn for tvangsmessig overtakelse hvis det ikke blir oppnådd enighet om oppkjøp av grunn til det planlagte nye høydebassenget ved Gjøgri.

For abonnenter

HOLMESTRAND: Det var i fjor at Holmestrand kommune opphevet et vedtak om dispensasjon fra maksimalhøyder i plan- og bygningsloven ved Gjøgri. Årsaken var at en grunneier ikke hadde fått melding om et planlagt tiltak på hans eiendom.

LES OGSÅ: Fikk ikke vite om bygge-planer på egen eiendom

Betydelig større

Saken gjelder et areal der det allerede er etablert et høydebasseng for drikkevann ved Gjøgri et par kilometer sør for Hillestadvannet. Nå har det kommet en ny søknad om dispensasjon fra høydebestemmelsene i området.
Det interkommunale selskapet Vestfold Vann ønsker å erstatte det gamle høydebassenget med to nye, for å bedre beredskapen for vannlevering for Vestfold Vanns (VV) eierkommuner.

De planlagte nye høydebassengene er betydelig større enn det eksisterende høydebassenget, både i utstrekning og høyde.

Hvert av de to nye, runde bassengene blir ifølge søknaden 52 meter i diameter og cirka 17 meter høye.

Tvangsmessig oppkjøp

På vegne av VV ber sivilarkitekt Harald Schultze om ny dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan og fra bestemmelse i plan- og bygningsloven om maksimal byggehøyde på ni meter.

I søknaden opplyser Schultze at det er oppnådd minnelige avtaler med grunneiere om overtakelse av berørte grunneiere, med et unntak.

– Da slik avtale ikke har ført fram vil Vestfold Vann søke ekspropriasjon i medhold av oreigningsloven, uttaler Schultze i sin søknad.

Ekspropriasjon er tvangsmessig kjøp av privat grunn.

LES OGSÅ: Høydebassenget kan bli dyrere enn antatt

I strid med formålet

Grunneier Håvard Danielsen ønsker ikke å avstå grunn fra sin eiendom til tiltaket.

Han har denne gangen mottatt nabovarsel og svarer utvetydig på dette:

– Som grunneier er jeg ikke villig til å avse areal av min eiendom til det planlagte høydebassenget. Tiltaket er i strid med LNF formålet i kommuneplanen, og Vestfold Vann bør plassere anlegget et sted som ikke er regulert for LNF-formål, eller sikre vannforsyningen på annen måte, uttaler Danielsen i sin merknad.

(Saken fortsetter)


Hva med sabotasje?

Han peker på utrygghet med å ha så store vannmagasiner oppstrøms for sin egen eiendom.

– Jeg etterlyser også en analyse av konsekvensen av en eventuell sabotasje av anlegget, med hensyn på min bolig som jeg antar kan ligge rett i nedslagsfeltet for vannmassene fra anlegget, bemerker Danielsen.

Han stiller seg sterkt kritisk til at Vestfold Vann og Holmestrand kommune har konkludert med at det skal søkes om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i dette tilfellet, og at dispensasjon ble vedtatt av Holmestrand kommune i august 2019, før vedtaket ble opphevet grunnet mangelfull nabovarsling.

Større høydeforskjell

Den opprinnelige søknaden refererer ifølge Danielsen flere ganger til det eksisterende bassenget som liggende på kote 100+.

– Under tittelen «beskrivelse av forslaget» påstås det at «det nye bassenget blir plassert på et høydeplatå cirka 50 meter vest for det eksisterende basseng på cirka kote +100, samme høyde som eksisterende basseng». Dette er misvisende, da det eksisterende bassenget ligger på kote 97 og det nye er tegnet inn på kote 102 eller 103. Den reelle høydeforskjellen på det gamle og de nye bassengene blir derfor mye større enn ni meter, hevder Danielsen.

Han mener at det planlagte høydebassenget er et alvorlig inngrep som vil være ødeleggende for landskapsbildet, både med hensyn til fjernvirkning og på nært hold. Danielsen mener også at det vil medføre at natur- og rekreasjonsverdien i området blir tapt.

– I tillegg vil anlegget indirekte hindre skogbruk ved at det legges til forutsetning at eksisterende vegetasjon beholdes til skjermingsformål, påpeker grunneieren.

LES OGSÅ: Her skal det bygges nytt drikkevannsbasseng – det blir ikke billig

Kan ikke flyttes

Daglig leder Tanya Breyholtz i Vestfold Vann opplyser at ekspropriasjonsprosessen ennå ikke er igangsatt, men at den er nært forestående.

– Etter vårt syn er drikkevann-beredskap en sentral samfunnsinteresse som kan begrunne en ekspropriasjon. Når det er sagt er det vårt mål å oppnå en minnelig avtale med alle grunneierne i området. Hvis ikke det er mulig, vil ekspropriasjon være det neste steget, understreker hun.

– Er det mulig å forflytte prosjektet slik at det ikke berører eiendommen der grunneieren ikke ønsker å avgi grunn?

– Det er dessverre ganske vanskelig å plassere bassengene annerledes i terrenget. Det handler om nærhet til infrastruktur. Høyde over havet må stemme, samt nærhet til eksisterende ledninger, opplyser Breyholtz.

Når bygging av nytt, dobbelt høydebasseng ved Gjøgri starter kan hun ikke si nå.

– Vi skal bygge to slike beredskapsbassenger i Vestfold. Nå starter vi med det første i Sandefjord, sier Breyholtz.

Blir politisk sak

I forrige runde var det administrasjonen som tok stilling til dispensasjonsspørsmålet.

Per Harald Agerup (Sp) er leder i hoved utvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø.

(Saken fortsetter)

– Jeg regner med at vi politikere får denne saken til avgjørelse. Om man skal gå til ekspropriasjon eller ikke er også et spørsmål som kan tenkes å høre hjemme på vårt bord, uttaler Agerup.

Kommentarer til denne saken