Vestfold har mange pendlere som er avhengig av å bruke toget i sine arbeidsreiser, derfor vil FrP fortsette å være en pådriver for å bygge dobbeltsporet gjennom Vestfold.

Det er mye ledig arbeidskapasitet i anleggsbransjen, som betyr at når vi fortsetter med veivedlikehold og utredninger av dobbeltspor, så holder vi samtidig entreprenørene i gang. Det gir god trafikksikkerhet, og det gir forutsigbare rammebetingelser for entreprenørene i bransjen.

Effektive transportløsninger er for de fleste svært viktig for å ha en enkel hverdag, og for å løse de trafikale utfordringene i Vestfoldbyene vil FrP ha en statlig tilskuddsordning som forutsetter et forpliktende spleiselag med fylkeskommunen og de respektive kommunene uten bruk av bompenger.

Med en tilskuddsordning kan vi løse de trafikale utfordringene for både vei og kollektivtransport i byområdene uten bruk av bompenger, det handler om å få lavere kostnader for folk og næringsliv.

Vi har et stort fokus på vegnett, samtidig er vi svært opptatt av hvem man deler veien med og sikkerheten til myke trafikanter.

FrP har sørget for at kommuner og fylkeskommuner nå kan bygge gang- og sykkelstier med en enklere standard enn det som har vært tidligere praksis, dette gir muligheter for å få til flere trafikksikkerhetstiltak for de samme pengene, særlig utenfor byområdene er det svært viktig å få på plass skiller mellom kjørende og myke trafikanter, nettopp for å ivareta sikkerheten.

Sandefjord lufthavn Torp, har lenge vært viktig for folk og næringsliv i regionen. FrP har under pandemien hjulpet Torp gang på gang når regjeringen med H, Krf og V ikke har bevilget noen krisepakke for flyplassen, unntatt nå i revidert nasjonalbudsjett hvor de for første gang selv foreslår en støtte. FrP vil fortsette arbeidet for forutsigbare og gode rammebetingelser for flyplassen.

Det er ikke slik at alle kan benytte seg av kollektivtransport, derfor må det tilrettelegges for alle transportformer.

Folk har ulike behov og FrP vil sørge for at du selv skal kunne velge den transportformen som passer deg og dine behov best, og med en enorm utvikling av utslippsfrie transportmidler ser vi lyst på fremtiden.

Varer og tjenester kjenner ingen grenser, derfor må vi fortsatt satse på samferdsel og bygge landet uten å straffe folk ved å innføre forbud og påbud som andre partier ofte er opptatt av.