Administrasjonen i Holmestrand kommune foreslår å avvikle Eidsfoss barnehage nok en gang og erstatte den med bolig! Skjer dette har man sørget for at den aldri kommer tilbake.

Eidsfoss barnehage ble åpnet i 1988. 32 år seinere, når nå ny storkommune – Holmestrand – er et faktum (fom 1. januar 2020), innstiller Oppvekstsjefen i budsjettet - å legge den ned, nok en gang.

Samme innstilling som for ett år siden, nå begrunnet med ordene ny struktur, et vakkert ord, som i praksis betyr sentralisering.

Det skal i planperioden investeres i stort monn i både tidligere Sande, Holmestrand og Hof – 1 milliard. Dette skyldes at det har dukket opp flere lik i tidligere Sande og Holmestrand kommuner.

Begge sentrumsskolene i Sande skal rives og bygges på nytt, da de glømte å vedlikeholde. Det samme med Kleiverudskolen i Holmestrand, som ble bygget for å vare i 25 år! (Hof kirke sto ferdig i 1150, den står fortsatt støtt og er i god stand). Flerbrukshuset i Hof sentrum har endt opp med en pris på ca. 50 millioner.

LES For Eidsfoss Landhandleri er barnehagen en viktig del av omsetningen: – Alle her trenger barnehagen

Investeringer Eidsfoss; 0 kroner. Kommunen har også fjernet den årlige tildelingen på kr 400000 til «den lille byen», kommunens kulturelle lokomotiv som ledende politikere har definert Eidsfoss som.

Disse kronene var kommunens egenandel som fulgte med statsmidlene. En enstemmig kulturkomite på Stortinget bevilget 1,5 mill. årlig til Eidsfoss (fom. 2016), bla. begrunnet med Riksantikvarens utsagn; «Eidsfoss er en unik industrihistorisk enhet..». Midlene skulle brukes til stedsutvikling (bevare, utvikle, formidle). I dag er situasjonen at Vestfoldmuseene har tatt styringen over bruken av disse pengene.

Hvis politikerne følger innstillingen vil den politiske plattformen det var enighet om i forkant av kommunesammenslåingen, hvor bla. barnehage på Eidsfoss skulle videreføres, være verdt kun det papiret den er skrevet på. Med ny og større kommune skulle alt bli så meget bedre. Stemmer det, er det slik det blir?

I tre tiår har Eidsfoss barnehage vært til glede for svært mange unger. Grunnet kvalifiserte ansatte, bygget i seg selv (godt vedlikeholdt) og med nærhet til flott natur og spennende historie og kunst har den pirret nysgjerrigheten og gitt barna en innholdsrik hverdag.

Det er pluss og minus med både store og små barnehager. Fordelen med små er ofte mer nærhet og mindre støy. Fra FAFO (forskningsstiftelse) rapport 2015: «Foreldre som har barn i små barnehager, er mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager.»

LES Nedleggelse av Eidsfoss Barnehage: Er det virkelig verdt det?

Det er hundrevis av både en- og to-avdelings barnehager (18/36 barn over tre år) i distrikts-Norge, som mange kommuner ser viktigheten av å opprettholde. Spesielt dyrere er de heller ikke enn de litt større. År om annet vil det være resurskrevende unger, hvor det kreves tettere oppfølging. Dette betyr selvfølgelig ekstra kostnad, men ingen forskjell ift. stor eller liten barnehage.

Innstillingen sier at ved nedlegging av barnehagen er innsparingspotensialet på 1,4 millioner. Verdiberegningen på salg bolig 4,1 mill.. Det forutsettes da at området omreguleres fra barnehage til boligformål.

Antall barn som søker vil variere fra år til år. Det er derfor naturlig at barnehagen derfor veksler i forhold til størrelse. Pt har barnehagen 7 små (under 3 år) og 10 store barn, omregnet til store; 24 plasser (18 betyr 1 avdeling). 4 vil gå til skole høst-21, men det er stor sannsynlighet for at flere nye kommer til.

I de siste år har Eidsfoss barnehage vært et underbruk av Hof barnehage og dermed ikke hatt en stedlig styrer (kun assisterende i praksis). Avtaleverket krever en stedlig styrer (i minimum 35% stilling). En stedlig styrer vil identifisere seg med barnehagen på en annen og bedre måte enn slik det har vært, og vil dermed også kunne promotere denne i større grad.

For kort tid tilbake ble endelig egen styrer ansatt. Og så skal barnehagen nedlegges, forstå det den som kan.

Eidsfoss-samfunnet har vært vant til å kjempe, for å hindre riving av verneverdige bygg, for barnehage, for bibliotek, postkontor, for gang- og sykkelsti... For å nevne sykkelstien; etter å ha blitt lovt gjennomgående sykkelsti i over førti år, kom den endelig i 2017.

Vi har aldri krevd på øverste hylle. Vi har også vært vant til å gjøre mye med egne hender. Et moderat anslag tilsier 35000 dugnadstimer fra enkeltpersoner i perioden 1978-2012. Barnehagen er en vesentlig del av infrastrukturen på Eidsfoss, som i dag og framover vil bidra til tilflytting. Stedet er fortsatt et lite og derfor et sårbart samfunn. I Rydningen, et steinkast unna, bygges og selges det stadig tomter, boliger. 7 minutter unna ligger «Prestegårdshagen» hvor det er planlagt 220 boligenheter, bygging og salg er her godt i gang.

LES Forslag fra kommuneadministrasjonen: Bort med to barnehager!

Vi setter igjen vår lit til at politikerne følger plattformen, at spørsmålet om nedleggelse aldri mer settes på dagsorden, men tvert imot, at det skapes forutsigbarhet – for barn, foreldre og ansatte. Vi forventer at kommunen vil være en aktiv samarbeidspartner og støttespiller for Eidsfoss, av fylket definert som «Et Røros i Vestfold». Stedsutvikling har kommunen tidligere vært opptatt av. Vi regner med at dette fortsatt gjelder?

Og; I disse koronatider er vi svært mange som nå lager en usynlig ring rundt barnehagen vår!