Svar til Tormod Selen Lundberg, Prosjektleder, Lindum AS, Drammen.

At farlig masse må lagres på forsvarlig vis er en selvfølge, men er grustaket på Mossåsen et egnet sted?

Det finnes ingen kjente materialer i rør eller membraner som varer, som du hevder, «i all ettertid».

F.eks. er forventet levetid på PE100RC-rør (noe av det beste på markedet) 50 år, men kan under gunstige forhold klare det dobbelte. Vel og merke når mediet er vann.

Sammensetningen av vesken membran og rør utsettes for her er det ingen som vet, og følgelig heller ikke levetiden. Den er definitivt ikke «i all ettertid».

Topografisk stiger terrenget lite fra kysten før det treffer Mossåsen og fjellene rundt. Det gjør området utsatt for plutselige store nedbørsmengder. Ved to tilfeller den senere tid falt det ca. 120mm i løpet av noen timer. Det utgjør ca. 5000 m3 vann bare på grustakets begrensede område.

I brosjyren deres nevnes et utvalg av stoffer massen inneholder:

«Klorerte og ikke-klorerte løsemidler, fenoler, brommerte flammehemmere, perfluorerte forbindelser, bisfenol A osv. Bensin, diesel og andre oljeprodukter, BTEX, PAH, MTBE, bly, sink, kadmium, kobber, kvikksølv, krom, aceton, metanol, terpentin og fyringsolje, petroleum, tjæreprodukter, glykoler mm.».

Hvordan skal dere hindre at forurenset vann lekker ut ved slike nedbørsmengder?

Jeg tror deres sivilingeniør Gorm Eine Thune har sine ord i behold: «at ukontrollerte utslipp ikke er til å unngå».

Det er vel heller ikke primært masse fra Eikerens nedslagsfelt dere har tenkt å deponere, men fra hele østlandsområdet.

Det blir dermed ikke en reduksjon, men en enorm økning av forurenset masse med avrenning til Eikeren – «i all ettertid».

Et egnet sted må være et sted der massens vannløselige giftige stoffer kan lekke ut, uten å skade miljø, dyr og mennesker.

Et slikt område er ikke Mossåsen.

Les også

Mossåsen som mottak av farlig avfall?