Det er både viktig og riktig når en økning av barn og unge sier de har psykiske helseplager.

Det viktigste arbeidet med psykisk helse skjer i kommunen der vi bor.

For at barn og unge som sliter skal få tilstrekkelig med hjelp til å mestre livet må forebyggingen begynne tidlig. Ansatte som jobber med barn og unge må ha nok tid og kompetanse til å hjelpe dem som sliter. For at vi skal få til dette trenger kommunene mer ressurser.

I 2022 har regjeringen bevilget 952,5 millioner kroner til kommunene for å styrke den helsefremmede og forebyggende tjenester til barn og unge. I tillegg kommer 379,7 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

En satsing på psykisk helse er livsviktig. Grunnlaget for god helse starter tidlig. En av hovedårsakene til at ungdom ikke fullfører videregående eller ikke kommer seg ut i jobb er psykiske plager. Mer forebygging i barnehage og grunnskolealder er avgjørende for at flere barn og unge som sliter skal få hjelp til å mestre hverdagen.

Jeg er veldig glad for at regjeringen har startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse. Hovedvekten i denne planen vil ligge på kommunale tjenester. Samtidig som den skal bidra til å sikre økt kapasitet i spesialhelsetjenesten, med hovedfokus på psykisk helsevern for barn og unge.

Dette vil være med å gjøre hverdagen lettere for barn og unge som sliter uavhengig av hvor i landet de bor.

Vi har ikke råd til at flere unge faller utenfor felleskapet, eller står i lang kø for å få den hjelpen man trenger. For mange unge har så store psykiske plager at det går utover skole og fritid.

Psykisk helse er den viktigste satsingen i helsepolitikken. Mer forebygging og en satsing på psykisk helse er livsviktig.