Mine refleksjoner på den vedtatte eiendomsskatten og den uante dimensjonen den nå er på vei mot: På stortinget.no hjemmeside står det følgende om eiendomsskatt: Lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29 gir kommunestyret rett til å avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt i den enkelte kommune.

Eiendomsskatt er således en ren kommunal skatt som ikke skal omfattes av inntektsutjevningen gjennom inntektssystemet.

Kommunestyret fastsetter selv innenfor lovens rammer hvilke takster og regler som skal anvendes ved utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatt var tidligere begrunnet i å skulle være en form for betaling av kommunenes utgifter til vei, vann, avløp og andre kommunale fellesoppgaver. En vesentlig del av denne begrunnelse falt imidlertid bort etter at det ble innført hjemmel for direkte innkreving av vann- og avløpsavgifter ved lov 14. mars 1975.

Innkreving av eiendomsskatt kan derfor anses som en dobbeltbeskatning av fast eiendom.

Eiendomsskatt representerer således i dag en meget dårlig begrunnet særskatt på fast eiendom. En liten oversikt over hva den vanlige kvinne/mann må forhold seg til i dag: Kostnader til kjøp/leie av hus/leilighet, som betales av inntekt som allerede er beskattet. Betale skatt til kommune og stat, samt trygd og pensjon. Vi er pålagt å betale Trinnskatt som er en progressiv skatt på brutto inntekt og annen personinntekt. En skatt til staten som ble innført til og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere ”toppskatt” på høye inntekter. Starter på årlig brutto inntekt kr 180.800,-. (Dette er årsinntekt for noen og månedslønn for andre.) Blir lignet hvert år på skatteseddelen av å bo i egen bolig.

Deretter betaler vi kommunale avgifter til vann, avløp, feiing og renovasjon. (selvkost for kommunen) Vegavgift, parkeringsavgift, bomavgift, lisensavgift og egenandeler i helsetjenesten samt linjeleie for strøm. I tillegg er det på kommunens hjemmeside, side opp og side ned med gebyrer og betalingssatser for offentlige tjenester som vi alle er avhengig av i vår hverdag. For å imøtekomme samfunnets krav til selvhjulpenhet må vi investerer i digitalt verktøy. Moms på alle varer og tjenester.

Fra 2021 eiendomsskatt på private boliger, en skatt som fra det høyeste offentlig Norge er stemplet som en dobbeltbeskatning av eiendom og er meget usosial.

I Jarlsberg kan vi lese at kommunen strever med å betale en million hit, to millioner dit og fem et annet sted for å kunne kreve inn en rettferdig eiendomsskatt. Men som gode innbyggere føler vi ansvar for aktiviteter og trivsel i samfunnet så derfor: Stiller vi opp på dugnad i barnehager, skoler, idrettsanlegg og andre felles møteplasser. Steker vafler, baker kaker, holder basarer, loppemarkeder og innsamlinger til inntekt for lag, foreninger og organisasjoner til felles beste i inn- og utland. Det nåværende politiske styre (nasjonalt og lokalt) gjentok til kjedsommelighet at avstanden mellom fattig og rik bare ble større og større – det måtte vi gjøre noe med.

Nå var det den vanlige manns tur – hva nå det måtte bety???

Nå er det snart jul igjen. Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner har startet arbeidet med å samle inn matvarer, frukt og litt godis slik at de fattige og glemte også skal få nyte litt av julens goder.

God jul!