Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 212/22: «Forutsatt avvikling av kommunal drift av Eidsfoss barnehage:

1. Gis kommunedirektøren oppdrag å forhandle frem en løsning knyttet til privat barnehagedrift og privat eiendomsmasse

2. Når avtaleutkastet foreligger, vil det legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning.»

Det fremgår av saksutredningen 2 muligheter for veien videre:

a) Eidsfoss barnehagedrift overdras til private aktører og bygningsmassen selges for kr. 1,- til en non-profitt privat aktør. Hvis barnehagedriften opphører, forutsetter kommunen forkjøpsrett til å overta bygningsmassen tilbake for kr. 1,-.

b) Om løsning a) ikke lar seg gjennomføre, legges Eidsfoss barnehage ned pr. 1.8.2023.

Saksutredningen gir en oversikt over de økonomiske forhold som vil inntre for Holmestrand kommune ved valg av pkt. a) eller b) ovenfor. Størst besparelse er det naturlig nok ved å nedlegge barnehagen da valg av pkt. a) krever tilskudd fra kommunen.

Intensjonen til initiativtagerne på Eidsfoss for en fortsatt drift av barnehage på Eidsfoss, jfr. deres brev av 11.10.2022 er at drift og eierskap skal skje under Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss.

Ved et nytt brev fra en av initiativtagerne, datert 1.3.2023, fremmes endrede forslag:

  • driften av barnehagen legges til driftsselskapet Eidsfoss barnehage AS
  • eiendom, bygning og inventar overtas av Eidsfos Verk AS, som igjen leier ut bygningen til Eidsfoss barnehage AS til en symbolsk sum.
  • arbeidet med å pusse opp barnehagen vil bli organisert av et utvalg under Stiftelsen Gamle Eidsfos.

Det fremgår videre av nevnte brev:

«Organiseringen skissert ovenfor vil spre risikoen knyttet til privatiseringen på en god måte:

  • Driftsselskapet slipper å bære den finansielle risikoen som følger av å eie en bygning med et vedlikeholdsetterslep på 2,25 millioner kroner, og kan konsentrere seg fullt ut om barnehagedriften.
  • Tilsvarende er eiendom og bygning skjermet fra risikoen og konsekvensene som kunne fulgt dersom barnehagedriften i fremtiden skulle opphøre. I det tilfellet har lokal-samfunnet mulighet til å utforske ny barnehagedrift uten at eiendom med nyopusset barnehage er tapt.
  • Stiftelsen kan på sin side gi vektige bidrag uten at den må bære ny økonomisk risiko.

Jfr. det nest siste kulepunktet ovenfor vil initiativtagernes endring i brev av 1.3.2023 resultere i at Eidsfoss barnehage blir Eidsfos verk AS’ sin eiendom dersom barnehagedriften i driftsselskapet opphører.

Dette er ikke i tråd med kommunens forutsetning jfr. pkt. a) ovenfor som omhandler kommunens forkjøpsrett til å overta bygningsmassen tilbake for kr. 1,- ved opphør i barnehagedriften.

Hvilken interesse har eierne av Eidsfos Verk AS i å drifte en barnehage hvis driftsselskapet selv ikke får til drift? Saken er vel heller den at det er for få barn som søker seg til barnehagen og at dette er årsaken til det foreslåtte driftsselskapets oppståtte nøling.

Bygningen Eidsfoss barnehage eies av Holmestrand kommune og denne verdien må ivaretas.

Det antas at den enkleste måten for å prøve ut den ønskede driften av barnehagen på Eidsfoss er at det etableres et leieforhold mellom driftsselskapet og Holmestrand kommune. Dette innebærer at eierskapet til bygningen Eidsfoss barnehage beholdes av Holmestrand kommune. Leien kan være minimal, men alle løpende utgifter knyttet til eiendommen Eidsfoss barnehage dekkes av driftsselskapet jfr. avtale.

Det fremkommer stadige hint om manglende vedlikehold av barnehagen. Blir Eidsfoss barnehage risikofylt drevet av kommunen angående vedlikehold pr. i dag ELLER er det behov for å få frem dette temaet nå ved eventuell overdragelse?

Et annet spørsmål: Hvordan står det til med vedlikeholdet i andre kommunale bygninger?

Tidligere kommunedirektør har nå forberedt en sak til politisk behandling i kommende formannskaps- og kommunestyremøte vedr. «Oppfølgning sak – avvikling Eidsfoss barnehage». Han viser til grunnboksinformasjon samt separat skjøte om at Eidsfos Verk AS i 1954 «skjøter og overdrar herved til Hof kommune vår eiendom Eidsfoss skole, gnr. 24, bnr. 5 …».

Eidsfoss barnehage ble bygget på del av det avgitte arealet fra Eidsfos Verk AS og falt inn under bestemmelsene i skjøtet om at «Det skal på eiendommen kun være skole eller annen bygning for sosialt eller kulturellt formål. Skulle eiendommens bygninger benyttes til andre formål, faller eiendomsretten til eiendommen tilbake til AS Eidsfos verk.» - Skulle kommunen ønske det kan altså Eidsfoss barnehage brukes innen de nevnte formål til annet enn barnehage.

Saksbehandler skriver at «Kommunen har konsultert flere meglere og ut fra dette gjort en foreløpig verdivurdering der det legges til grunn kr. 10.000,- pr. kvm. Det er da lagt til grunn at dette er et næringsbygg.»

Barnehagebygget har et areal på ca. 266 m2 og saksbehandler estimerer da verdien for hele bygget til kr. 2.66 mill. Han viser videre til en «grundig tilstandsvurdering», som viser at det er et etterslep på vedlikehold på kr. 2.2 mill. og at «Det er mye som tyder på at eiendommen kan overdras AS Eidsfos Verk for kr. 0,- ut fra kommunens egne foreløpige vurderinger.»

Det er her det blinker noen «røde lys» for meg.

Slik jeg forstår det ligger et eventuelt manglende vedlikehold innbakt i verdivurderingen, - slik det gjør når vi skal selge en bolig. Jeg leser derfor av det ovenstående at barnehagebygget har en verdi slik den står i dag på kr. 2.66 mill.

Jeg leser av pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling til vedtak at «Eiendommen med bygning overføres vederlagsfritt forutsatt at det er i tråd med regelverket for offentlig støtte.» Jfr. foranstående avsnitt mener jeg at setningen må omskrives slik at ordene «vederlagsfritt m.m.….» fjernes. Jeg tenker også at saken på dette området burde ha vært ferdig avklart i forhold til gjeldende regelverk FØR fremleggelse til politisk behandling.

Jeg tenker at kommunen trenger de pengene den kan innhente.

Jeg hørte i siste utvalgsmøter i hhv. RKM at en gammel sak i Sande kan koste kommunen dyrt og i HOV at uteblitt tilskudd fra Husbanken kan bety manglende inntekter til bygget i Stuabrua – mener å huske et samlet beløp på ca. kr. 12 mill.!