Holmestrand: Politikerne og administrasjonen har for lengst sagt at alt er klart for bygging av den nye kunstgressbanen som Gullhaug IL lenge har ønsket å få etablert – men kunstgressmotstanderne har nektet å gi seg.

Byggesøknaden fikk ja

Stram kommuneøkonomi gjorde at kommunestyret høsten 2021 mente det ikke var mulig å gi økonomisk støtte til ønsket om ny bane med miljøvennlig fyllstoff. Men idrettslaget klarte selv å finne finansiering, og dermed kom saken opp igjen politisk.

Etter først å ha utsatt behandlingen i fjor vår, blant annet på grunn av protester fra flere beboere i området, godkjente kommunestyret i september avtalen om bruk av kommunal grunn til prosjektet.

Parallelt hadde Gullhaug IL sendt inn byggesøknad for baneanlegget til behandling i kommuneadministrasjonen.

Avdelingen for Plan-, byggesak og landbruk fikk delegert vedtaksmyndighet, og ga i november ett-trinns tillatelse til nytt anlegg med 11-bane av kunstgress og treningsfelt i Gullhaug idrettspark. Til anlegget hører også installasjoner som ballfangernett, lysmaster/belysning og drenering.

Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at belysningen skal være innenfor nærmere gitte verdier, og at det ikke skal være lys etter klokka 22 eller når banen ikke er i bruk.

For og imot

Flere av naboene til anlegget har engasjert seg til støtte for kunstgressplanene. Andre igjen er bekymret for hva utvidelse fra halv- til helårsdrift vil føre til av mer lyd, lys og miljøbelastninger.

LES OGSÅ: Bevar friområdet på Gullhaug – NEI til kunstgressbane!

LES OGSÅ: Kunstgressbane – en investering i et levende lokalmiljø

I ettermiddag, onsdag 1. februar, kom saken igjen opp politisk – denne gang i hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø. Det skjedde etter at kommunen mottok tre klager underskrevet av til sammen fem personer på vedtaket om tillatelse for kunstgressbane og treningsfelt.

Den ene klagen ble levert 10. november av Laor Sarasumruay og Øyvind Tore Strand i Rådyrstien 37, og 15. november kom det to likelydende klager fra Øystein og Guro Heimtoft i Elgfaret 76 og Arve Johnsen i Elgfaret 59.

– Strider mot reguleringsplanen

Klagerne hevder de representerer om lag 150 husstander, men saksbehandler Jan Endre Aasmundtveit skriver at kommunedirektøren ikke har mottatt noen bekreftelse fra andre husstander at de ønsker seg representert av klagerne. Det er heller ikke avklart om disse har rettslig klageinteresse i denne saken.

I klagene hevdes det at vedtaket strider mot reguleringsplan for Bergskogen Nord.

I klagen fra Laor Sarasumruay og Øyvind Tore Strand påpekes det at vedtaket er i strid med reguleringsplanen paragraf 5, som sier at eksisterende vegetasjon skal bevares og i nødvendig grad fornyes. Her blir det i tillegg argumentert med at lysmaster med kraftig LED-lys vil være svært sjenerende.

I de andre klagene argumenteres det med at det er brudd på flere paragrafer i reguleringsbestemmelsene, blant annet om boligområder, offentlig formål – skoler, og friområde – Idrettsanlegg, lek og park.

– Økt fysisk aktivitet

I sakspapirene til hovedutvalgsmøtet gjør imidlertid kommunedirektøren det klart at han mener vedtaket ikke er noe brudd på reguleringsplanen for Bergskogen Nord.

«Det dreier seg her om en tillatelse for kunstgressbane og andre treningsfelt innenfor et område som er regulert til formålet Friareal - Idrett, og der det per i dag er en fotballbane. Forholdet til lys er også ivaretatt i vedtaket. Kommunedirektøren mener derfor klagene ikke bør tas til følge».

I vurderingene fra administrasjonen argumenteres det også med at er positivt for allmennheten at det legges til rette for økt fysisk aktivitet, både ved at en ny bane kan brukes større deler av året og fordi aktiviteten kan bli forlenget utover kvelden.

Et enstemmig hovedutvalg sa onsdag ja til å følge kommunedirektørens innstilling om ikke å ta klagene til følge, og at anmodning om utsatt iverksetting avslås. Hovedutvalgsmedlemmene mente det ikke var kommet nye momenter i saken, og klagene blir nå oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.