Holmestrand: Kommunedirektøren har akkurat offentliggjort sitt forslag til Handlingsprogram for 21-24. Ingen enkel oppgave for han, og krevende for oss som skal kna tallene og se på mulighetene.

Det er ingen tvil om at økonomien er stram, og det har vært store underskudd i gamle Holmestrand de siste to år. I 2019 hadde helse- og omsorg et merforbruk på ca 70 mill over vedtatt budsjett. Budsjett for 2020 ble ikke justert for dette merforbruket. Heldigvis tok vi raskt tak i situasjonen, og igangsatte strakstiltak som innkjøpsstopp og ansettelsesstopp, og vedtok kutt i tjenester. Det utredes også ulike strukturendringer som skal til behandling – alt med tanke på å få ned kostnader. Tiltakene har hatt effekt, og tallene var bedre i andre tertial, men fortsatt styres det mot et underskudd i 2020.

LES Følg den vedtatte plattformen!

Må få kontroll

Dette kan ikke fortsette. Vi må få kontroll på drifta, men det er ikke gjort i en håndvending. Budsjettet legges frem med investering i 2 nye skolebygg. Dette er helt nødvendige og påkrevde investeringer og absolutt ingen stormannsgalskap. Skolene på Kleiverud og sentrumsskolene i Sande lever på dispensasjon fra miljøretta helsevern. Det er så dårlige forhold at hvis det ikke gjøres vesentlige utbedringer, så trekker de tilbake godkjenningen av begge skolene.

Da har vi to valg: investere i nye bygg – eller koste på byggene over 100 mill som strakstiltak. Dette ikke fører til flere skoleplasser, og er en svært kortsiktet løsning. Og det gjør bare at vi skyver investeringskostnaden foran oss. For det må bygges nytt om kort tid uansett.

Må investere

Uansett valg - så må det investeres – og ifølge kommunedirektøren så er det ingen mulighet for å foreta noen investeringer i det hele tatt uten å innføre eiendomsskatt – hvis vi fortsatt skal drive forsvarlige tjenester.

Vi ser at opposisjonspartiene foreslår å fordele elevene på Haga skole ut på de tre eksisterende skolene i Sande – for dermed å slippe bygge barneskole i sentrum. Det opereres med teoretiske tall mht antall skoleplasser som står ledige på Galleberg, Kjeldås og Selvik. Dette er å lure seg selv. I Holmestrand er det også operert med teoretiske tall. På Ekeberg skole har de i flere år brukt spesialrom til klasserom, enda det på denne skolen er stor ledig teoretisk kapasitet.

Hvorfor er det forskjell på teoretisk kapasitet og virkelighet? Dette er fordi det ikke fødes akkurat det antall barn som skal til å fylle opp 30 plasser i hver klasse hvert år. Så dersom man skal operere med teoretiske tall, så kan man ikke fylle opp til 100 % men i beste fall kanskje 60%. Det er interessant når politiske partier fremstiller det som så enkelt at det er plasser nok i Sande uten Haga skole.

Hadde det virkelig vært så enkelt så hadde nok ikke planene for skoleutbyggingen vært lagt. Alle partier har sett at det er behov for flere skoleplasser en de tre skolene som nevnes her i Sande. Det har vært uenighet om hvor ny skole skal ligge. Det er gjort mange utredninger – og det godkjente forprosjektet på ny sentrumsskole har vist seg å være det mest lønnsomme å lande på.

LES Forslag fra kommuneadministrasjonen: Bort med to barnehager!

Skoleprosjektet

Skoleprosjektet er i dag både svært godt utnyttet arealmessig, det legges opp til stor grad av sambruk og flerbruk, og prisen ligger godt under hva andre skoler er bygget for i hht Norsk prisbok. La det være klinkende klart: Det ligger ingen prestisje i denne skolen. Det er en skole for alle de elevene som går på barneskolen og ungdomsskolen i Sande sentrum i dag. Byggene skal også huse kulturskolen, og det er hallflater som idretten skal bruke på kvelder og i helger.

Sande har ganske nylig utredet skolestrukturen. I tidligere Sande er det 4 barneskoler og en ungdomsskole, i tidligere Holmestrand er det 4 barneskoler (1 er privat) og en ungdomsskole og i tidligere Hof er det en kombinert barne- og ungdomsskole. Vi ser ingen grunn til å endre på dette.

Galleberg og Kjeldås er godt vedlikeholdte bygg, med flotte uteområder – som fremstår som nærmiljøanlegg for den delen av bygda som skolen ligger i. Holmestrand kommune er i stor vekst. Vi trenger god infrastruktur for oppvekst – for å kunne fortsette denne utviklingen. Dersom man skulle legge ned to barneskoler, ville vi sitte igjen med to breddfulle skoler med paviljongløsninger for elevene. Dette ville stoppet all videre vekst og utvikling i denne delen av kommunen vår.

La ned to i Holmestrand

Holmestrand la ned to skoler, måtte bygge på Gullhaug, Kleiverud og Ekeberg er breddfulle, Kleiverud må bygges ny og på Ekeberg må paviljongene inn. Ikke la oss gjøre denne feilen igjen. Vi ønsker derfor å la dagens skolestruktur ligge fast. Nå skal vi folkevalgte starte jobben med kommunedirektørens budsjettforslag for å finne løsninger for en skolestruktur vi tror på og for å sikre en ansvarlig økonomisk styring.

LES Bygging av Kleiverud skole er nå bare ett vedtak unna, men... ikke uten litt krangel først