Den største bekymringen er at det foreslås reduksjon i 35 årsverk i grunnbemanning i helsesektoren. Det blir stor usikkerhet knyttet til dette, og til forslag om nedleggelse av barnehage og skole år etter år. De ansatte får en utrygg arbeidshverdag i tillegg til at de skal gjennomføre dagene og tjenestene til beste for brukerne.

Befolkningsgrafen for vår kommune viser at behovet for pleie og omsorg har en sterk økning i årene framover. I tillegg til den eldre befolkningen har vi også yngre brukere som også har rett og krav på bistand.

Denne varslede innsparingen vil gi en pleiefaktor i sykehjem som ligger lavere enn Agenda Kaupang foreslår i sin rapport og et direkte kutt i grunnbemanningen for flere avdelinger. Da harmonerer det svært dårlig å tenke nedbemanning. Dette stiller vi oss svært kritiske til.

Redusert grunnbemanning er inngripende i brukernes hverdag og ikke minst reduserte tjenester.

Dette gjør også hverdagen og presset på de ansatte større og mer krevende. Dersom presset ute skal bli enda større ved å redusere grunnbemanning, hvordan skal vi da klare å tiltrekke oss, og ikke minst beholde gode fagpersoner som innehar den kompetansen vi absolutt trenger nå og i framtida? Hvordan skal vi kunne ivareta slitne og fortvilte ansatte slik at ikke dette ender opp i sykemeldinger? Vi opplever at flere ansatte søker seg bort fra vår kommune og det er en tankevekker.

Skjære ned på grunnbemanning er for oss helt utenkelig å få til.

Ved å redusere grunnbemanningen er det brukerne det går utover, noe det absolutt ikke skal. Det er politikernes ansvar å bevilge nok midler slik at ansatte har mulighet til å utføre forsvarlig hjelp etter fatta vedtak til hver enkelt bruker. Vi ser at behovet for helsehjelp bare øker, da må vi bygge opp og ikke ned tjenesten!

Hele helsevesenet står i konstant press og har gjort det over flere år. Skal det komme ytterligere nedskjæringer er vi sterkt bekymra for både ansatte og tilbudene til innbyggerne.,

Strukturendringer er forslått, og dette er vi positive til å se på og gjøre noe med. Men dette krever hender, kompetanse og ansatte, derfor stiller vi oss svært kritiske til å redusere grunnbemanningen med så mange årsverk i den situasjonen vi er i.

At tjenestetilbudet/tjenesteyting blir sett på og også harmonisert i vår kommune er riktig og bra. Innbyggerne skal ha samme tilbudet samme hvor de bor og ansatte skal ha samme mulighetene til å utføre sitt arbeid på. Her må vi se på ulike måter å jobbe på og finne den beste løsningen som gagner alle på best mulig måte. Dette gjelder ikke bare i helsesektoren men også øvrige sektorer. Vi har allerede en «sliten» organisasjon.

Uansett hvordan vi snur og vender på penge sekken så skal brukerne våre få den hjelp de er tildelt, enten de er barn eller voksne. Oppgaver vi hverken kan eller skal fraskrive oss. Da må det også være nok ansatte til å utføre tjenester som er vedtatt. Vi vet nå at alle steiner blir snudd for å finne muligheter til innsparinger i alle områder, helse, teknisk, skole og barnehage.

Politikere er våre arbeidsgivere og skal legge rammer og påse at ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø og at det er nok ressurser til å levere de tjenestene brukerne har rett og krav på. Vi forventer at politikerne tar beslutninger som er langsiktige slik at ansatte, innbyggere og brukere av de ulike tjenestene, slipper denne usikkerheten og frustrasjonen vært år. Tydelige beslutninger er viktig for alle nå.

Vi oppfordrer dere nok en gang til å legge vekk partipolitikken og ha innbyggerne i fokus og samtidig ta et felles arbeidsgiveransvar og få til god arbeidsvilkår for ansatte. Vi har vært og er fortsatt i en svært utfordrende periode for ansatte i kommunen.

Coronaen vil ikke slippe taket og nye retningslinjer og restriksjoner preger hverdagen til oss alle sammen. Alle beslutningene som nå blir tatt legger rammer for hvordan kommunedirektøren skal forvalte ressursene, hvilke oppgaver som skal utføres og hvilke som ikke skal prioriteres framover.

Organisasjonen er sliten og bare tanken på å redusere bemanning gjør noe med ansatte der ute.