19. desember bar mange års arbeid frukter ved at en ny rammeavtale for naturen ble underskrevet under FNs naturtoppmøte i Montreal.

Avtalen har mange punkter, men et av de viktigste punktene omhandler «30-prosentmålet», som sier at 30 prosent av all natur på land skal være vernet innen 2030.

Ved å skrive under denne avtalen har også Norge forpliktet seg. Arealforvaltningen foregår imidlertid i kommunene.

Naturvernforbundet er kjent med at Holmestrand kommune skal utarbeide en kommunedelplan for klima, energi og miljø. Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning er viktige mål å jobbe mot, så dette er noe vi stiller oss bak.

Men det finnes allerede mange eksempler i Norge på at gode klima- og energitiltak går på bekostning av økosystemer og arter. Vi mener derfor det er viktig å ha en helhetlig tilnærming, slik at kommunen kan ivareta klima- og miljøhensyn uten at det biologiske mangfoldet forringes.

Vi tror at en egen kommunedelplan for naturmangfold vil hjelpe med å se hele bildet. Miljødirektoratet gir nå støtte til arbeidet med en slik plan for de kommunene som ønsker å søke om dette.

Det er kommunen som styrer hva planen skal inneholde, men det er naturlig at den ser på arealplanlegging, kartlegging av arter og naturtyper, skjøtsel, informasjon om lokalt naturmangfold – og ikke minst, hvordan man kan restaurere og forbedre naturområder.

I regionen vår har Horten, Larvik, Skien og Hjartdal startet arbeidet med å lage naturmangfoldsplan.

Naturvernforbundet i Holmestrand oppfordrer derfor vår egen kommune på det sterkeste til å søke støtte og komme i gang. Det finnes ingen gode grunner til å la være.