Til Kommunal og distriktsdepartementet. 20-11-22:

INFORMASJON I KLAGESAK: ANKE OVER VEDTAK I HOLMESTRAND KOMMUNE OM BYGGING AV ANLEGG TIL FILTERPRESSE PÅ LANGØYA I HOLMESTRANDSFJORDEN.

I en artikkel i lokalavisen fremgår det: Avdelingsdirektør Pål A. Frostad Lorentzen og seniorrådgiver Hilde Greve Mosen som kontaktpersoner i departementet. Disse bør derfor være naturlige mottakere ved behov for å informere saksbehandler om alternativer til lagring av flyveaske o.l på Langøya i Holmestrand kommune.

Det vil i saken være behov for å vurdere fremtidig behandling av flyveaske og annet type avfall som idag lagres på Langøya. Et vesentlig ankepunkt har vært manglende teknologi for å gjenvinne avfallet og de nasjonale interesser forbundet med dette. Det problemet kan nå være løst, men siden det ikke er gjort av NOAH har informasjonen neppe fulgt kommunens sakspapirer. Derfor tilskriver jeg departementet, slik at saksbehandler også kan vurdere denne informasjonen i nasjonalt perspektiv.

Firmaet Norsep i Grenland har i mange år arbeidet med problemet, og har nå kommet med en løsning.

De går nå ut i markedet med en emisjon for å sikre utvikling av et fullgodt nasjonalt gjenvinningstilbud i nærmeste framtid. Det kan bety at NOAHs filterpresse blir uvirksom før den kommer i gang bl.a fordi sterke miljøkrefter jobber for gjenvinning av farlig avfall og et mer proaktivt Miljødepartement ikke kan tillate lagring av farlig avfall i friluft på en øy i Vestfold, og som ble ansett for farlig til å kunne lagres i en fjellhall i Brevik.

Jeg ble kjent med firma Norsep i forbindelse med selskapets emisjon og vurderer dette som et godt prosjekt, særlig fordi lagring av alt farlig avfall blir forbudt når gjenvinning er mulig. Jeg sendte også en forespørsel til NOAH og de kjente til Norsep.

Svaret fra NOAH har jeg gjengitt fordi det forteller om reaksjonen fra en konkurrent som vil få sitt eksistensgrunnlag fjernet om det innføres forbud mot lagring. Jeg finner det naturlig at de ikke omtaler konkurrenten positivt, men desto mer interessant at de ikke avfeier prosessen som ubrukelig. Siden Norsep nå går ut med en emisjon forutsetter jeg de har en patent som de anser god nok i markedet og økonomisk velfundert i forhold til andre aktører som også ønsker å gjenvinne farlig avfall.

Her følger epost fra NOAH til undertegnede:

Hei Hans Petter, Takk for e-post. Vi har over lang tid fulgt Norsep og vært i god dialog med de over en periode på 5-6 år. Teknologien som Norsep utvikler, er basert på kjente prinsipper fra f.eks. Halosep i Danmark og Flurec i Sveits. Utgangspunktet for en slik teknologi, er at man har tilgang til saltsyre.

Et mindretall av forbrenningsverkene benytter såkalte våtscrubberanlegg til å rense røykgassen fra forbrenning av avfall. Da oppstår det en saltsyreholdig væske som forbrenningsverkene kan benytte til å behandle sin egen flyveaske.

Norsep sitt konsept er basert på tilsvarende teknologi, men de ønsker å benytte avfallssaltsyre. Vi har ikke klart å identifisere at det er mye avfallssaltsyre tilgjengelig og har derfor vurdert at teknologen er krevende å implementere. Vår vurdering er at hvis man skal benytte «jomfruelig» saltsyre, så vil miljøfotavtrykket ikke være positivt.

Hilsen Terje Landsgård. Direktør for Bærekraft og Forretningsutvikling, som svarte på min epost til NOAH som er gjengitt under:

Hei. Dette er en nyhet jeg mottok idag. På bakgrunn av striden om lagring over kote 0 fremtoner dette seg som et alternativ. Om selskapet bak emisjonen leverer vil dette bety at lagring av flyveaske blir historie.

Norsep - Norsep AS:

Selv om Langøya snart er full blir det sannsynligvis råd med et nytt område annet sted i kommunen om dere ønsker å ta opp konkurransen. Til departementets orientering ligger linken til Norsep AS sin hjemmeside ved sammen med min epost. Da kan dere selv gjøre dere kjent med tilbudet. For meg er det viktig at det er allment kjent at det er gode alternativer til lagring på Langøya og at departementet får kunnskap om dette. Denne eposten er fra min side offentlig tilgjengelig, og vil bli publisert fordi innholdet kan ha offentlighetens interesse.